Бизнес Водещи новини Здраве Култура Образование Общество Развлечение Спорт

Нов Ковид ред от 21/10/21 в България: Забрани, изключения и достъп чрез “зелен” сертификат (Заповед)

Във връзка с влошаващата се Ковид ситуация в България, Минисърът на здравеопазването доц. Сточйо Кацаров издаде Заповед, с която о0:00 ч. на 21 октовмри въвежда нови противоепидемични мерки за територията на цялата страна.

След предложенията на главния държавен здарвен инспектор доц. Ангел Кунчев и проведени консултации с браншови представители и здравни експерти, ето какво указва министърът на здравеопазването и във втория служебен кабинет “Янев”:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021г.:

 • 1. Преустановяват се посещенията в центровете за подкрепа на личностно развитие, детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.Изключение се допуска само по отношение на центровете за специална образователна подкрепа.
 • 2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.
 • 3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
 • 4. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
 • 5.Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.
 • 6. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища.
 • 7.Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата във всички общини с достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000население.
 • 8. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболяемост между500 и 750 на 100 000население. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от министъра на образованието и науката.
 • 9. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболяемост между 250и 500на 100 000население, при отсъствие на над 20% от учениците в съответното училище и/или поставяне под карантина на над 30% от паралелките. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от директора на училището.
 • 10. Решението за преминаване вобучение в електронна среда от разстояние по т. 7-9се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 • 11. Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
 • 12. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и целия педагогически и непедагогически персонал в училищата носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата.
 • 13. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито
 • 14. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки.
 • 15. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.
 • 16. Провеждането на присъствени групови занятия за деца в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
 • 17. Преустановяват се посещенията на музеи, галерии, кина,театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито.
 • 18.Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.
 • 19. Провеждането на спортни състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации се допуска без публика.
 • 20. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласо терапевтични центрове.
 • 21.Преустановяват се посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма,включително и тези към местата за настаняване.
 • 22. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от15 лица на закрито и 30 лица на открито.
 • 23. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 квм.
 • 24. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човекна 8 кв м иосигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 • 25. Преустановяват се посещенията в търговските центроветип МОЛ, магазините с нетна търговска площ над 300 кв м, базарите и изложенията на закрито. Изключение се допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно хранителни стоки, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, застрахователите, доставчиците на платежни услуги и офисите на телекомуникационните оператори, независимо дали са самостоятелни обекти или са разположени в търговски център тип МОЛ.
 • 26. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.
 • 27.Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 • 28. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като:
 • а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно
 • б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.
 • 29. Работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хораорганизират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед No РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 • 30. Преустановяват се свижданиятав лечебни заведения, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий, кактои свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
 • 31. Въведените противоепидемични мерки по т. 2, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 21, 25 и 26,може да не се прилагат при следните условия:
  • а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заетис мероприятието саваксинираниили преболедували COVID-19 или разполагатс отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед No РД-01-733от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването
  • б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:
   • аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед No РД-01-733от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването
   • бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед No РД-01-733от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 • в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18-годишна възраст.

II. Дейностите, коитоне са преустановени или забранени с тази заповед, или се извършват по реда на т. I, 31 се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед No РД-01-743 от 31.08.2021 г.на министъра на здравеопазването.

VI. Контролът по изпълнение на въведените с тази заповед противоепидемични мерки се извършват от инспектори/служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед No РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването

VII. При констатиране на тежки нарушения на въведените с тази заповед противоепидемични мерки контролните органи изпращат незабавно сигнал до прокуратурата за извършване на проверка за наличие на престъпление по чл. 355 от Наказателния кодекс

Заповедта влиза в сила от 21.10.2021 г.и отменя Заповед No РД-01-748от 02.09.2021 г.и всички въведени противоепидемични мерки в отделните области.

Пълен текст на Заповед РД-01-856/ 19.10.2021 на министъра на здравеопазването доц. Стойчо Кацаров ↓

Заповед-Ковид-мерки-МЗ-21.10.2021

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *