Сряда, 24 юли 2024

24.07.2024

Последвайте ни

Социално-икономическото развитие на общините Елин Пелин, Сопот, Балчик и Смолян е във фокуса на новите истории на ИПИ

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) стартира втората година на инициативата за разпространение, визуализация и анализ на общински данни "265 истории за икономика" с четири истории, които рядко попадат във фокуса на общественото внимание, съобщиха от ИПИ.
Общинските профили са нова функционалност на специализираната страница на ИПИ, която бе въведена през 2023 г. и която позволява да се види как дадена община се представя на фона на останалите според 30 ключови индикатора, разпределени в шест категории - икономика и инвестиции, пазар на труда, местни финанси, демография, здравеопазване и образование. 
Историите са: за община в периферията на София, ключов логистичен център за големи бизнеси у нас - Елин Пелин; община, която в момента се развива ускорено благодарение на военната си промишленост - Сопот; община, която е едновременно туристически център и обект на големи инвестиции в зелена енергия - Балчик; областен център с традиционно високо представяне в сферата на образованието - Смолян.
Община Елин Пелин
Община Елин Пелин е една от най-добре представящите се в почти всички индикатори в категориите "Икономика и инвестиции" и "Пазар на труда". Общината е на 19-о място по добавена стойност през 2022 г. с 552 млн. лв., а при съотнасяне към населението тя се нарежда на 8-о място с по 24 120 лв./човек. За 2022 г., Елин Пелин се нарежда и в челната десетка по преки чужди инвестиции с натрупване (6-то място с 489,4 млн. евро) и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (9-то място с 311 млн. лв.). Високите инвестиции и добавена стойност се отразяват много благоприятно и на пазара на труда, като към 2022 г. Елин Пелин има 13-тата най-висока брутна месечна заплата у нас - 1732 лв., както и петото най-ниско ниво на безработица - 2,4 на сто.
Основната причина зад доброто представяне на общината е нейната роля като логистичен център за много от големите търговски вериги у нас, които избират да изградят основните си складове на територията. Тази тенденция започва преди около 20 години и продължава и до днес, предимно заради наличното широко пространство и непосредствената близост до столицата.
Добрите икономически условия в общината се свързват и с добро представяне в други направления. Например общината има сравнително висок дял на собствените приходи от общите постъпления в общинския бюджет (27-о място с 30,9 на сто), въпреки че това се дължи до голяма степен и на сравнително високите данъци върху недвижимите имоти и сделките с тях. Демографският профил на общината също е сравнително благоприятен, предвид сравнително високия дял на населението в трудоспособна възраст и относително ниския дял на населението на 65 и повече години. Естественият и механичният прираст в общината са по-слаби, макар и по-скоро добри, спрямо повечето общини у нас. 
От гледна точка на здравеопазване, общината се представя добре. Образователните резултати на общината също са приемливи.
Община Сопот
Добавената стойност в община Сопот за 2022 г. е 268,8 млн. лв. - 44-ата най-висока у нас. Сопот се нарежда на 44-то място и по приходи от износ на нефинансовите предприятия с по 246,1 млн. лв. Инвестициите в дълготрайни материални активи за 2022 г. са 55 млн. лв., като това нарежда общината на 63-то място. Сопот е едва 148-та община по население със своите 8375 души според преброяването от 2021 г. По показател добавена стойност спрямо населението, общината се нарежда на трето място през 2022 г. с по 32 388 лв./човек. 
Основната причина за силното икономическо представяне е наличието на голям завод за боеприпаси, който печели от резкия скок в търсенето покрай войната в Украйна от 2022 г. насам, посочват от ИПИ, като изтъкват, че дори и преди конфликта, наличието на това предприятие е имало значителна позитивна роля за икономическото благосъстояние на общината. Пазарът на труда в Сопот е изключително благоприятен - наетите по трудово и служебно правоотношение са 6313 души или 88 на сто от населението на 15 и повече години, вторият най-висок резултат в страната. Това до голяма степен се дължи и на факта, че ежедневно към общината пътуват почти 2900 трудови мигранти (според преброяване 2021 г.), което е признак за притегателната сила на местната икономика. Безработицата в Сопот също е 12-ата най-ниска в страната - 2,8 на сто за 2022 г. Възнагражденията са относително високи, но все пак далеч от лидерите - 1337 лв. брутна месечна заплата за 2022 г., което нарежда общината на 78-о място у нас. 
Сопот се представя приемливо по отношение на демографията. Делът на населението в трудоспособна възраст е 63,6 на сто или 28-ия най-висок в страната. Естественият прираст е -7,1 промила (62-ро място от 265). Механичният прираст е едва 0,1 на сто, като това би могло да се обясни с високата ежедневна трудова миграция към общината – голяма част от хората, които имат интерес да работят в Сопот, но не са от общината, решават да пътуват до нея, вместо да се заселят трайно. 
Представянето на общината в сферата на здравеопазването би могло да е по-добро. Образователните резултати също са противоречиви, отбелязва от ИПИ.
Община Балчик
Балчик съчетава два особени общински профила – туристическа община на Черноморието, както и център на развитие на вятърната енергия, която е силно застъпена предимно в Североизточна България.
Тези ѝ характеристики играят роля Балчик да се представя относително добре по всички индикатори в категорията "Икономика и инвестиции". Добавената стойност за 2022 г. е 200,4 млн. лв. (54-то място), а спрямо населението – 12 602 лв./човек (28-о място). През 2022 г. преките чужди инвестиции възлизат на 23,6 млн. евро (50-то място), а разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 93 млн. лв. (38-о място). Приходите от износ също са сравнително високи – 140,3 млн. лв. (65-о място). В тон с доброто икономическо представяне, и пазарът на труда е благоприятен – безработицата през 2022 г. е 3,9 на сто или 36-ата най-ниска у нас, а средната брутна месечна заплата е 1390 лв. (60-то място). 
Като туристическа община, Балчик се откроява със силни местни финанси. Делът на собствените приходи от всички постъпления в общинския бюджет за 2023 г. е 42,8 на сто (9-о място), като при това данъците върху придобиване на имущество и недвижимите имоти не са високи. Обичайно този тип общини имат височки постъпления заради високия брой имоти и сделки с имоти (хотели и ваканционни жилища), както и заради постъпления от туристически данък и от такса за битови отпадъци покрай многото туристически обекти и заведения.
В демографско отношение, Балчик е много близо до медианната община – дяловете на трудоспособното население и на населението на 65 и повече години са съответно 60,6 на сто (125-о място) и 26,9 на сто (136-о място), а коефициентът на естествен прираст възлиза на -11,7 промила (145-о място). Същевременно общината се справя отлично в привличането на население, вероятно заради развития туризъм, близостта до голям град и благоприятния климат, като механичният прираст през 2023 г. е 3,8 на сто (27-о място).
Образователните резултати на общината също са близки до медианата. Предлагането на здравеопазване в общината е добро.
Община Смолян
Община Смолян е интересна по две направления. От една страна, тя е областен център, което ѝ дава определена икономическа и административна тежест в региона и предполага нелошо представяне по немалко индикатори, въпреки известната географска изолация от останалата част от страната, коментират от ИПИ. Това си проличава в сравнително добрите икономическите резултати - например добавената стойност през 2022 г. е 361,6 млн. лв. (34-то място в страната), като от нея на човек се падат по 10 946 лв. (38-мо място). През 2022 г. преките чуждестранни инвестиции възлизат на 19,7 млн. евро (56-о място), а разходите за дълготрайни материални активи са 118 млн. лв. (29-о място). 
Второто направление е свързано с факта, че Смолян и близките общини се открояват с традиционно много високо качество на основното и средното образование. Зад това стоят много причини  – засилена комуникация между училищата и регионалното управление на образованието, активно участие на родителите в образователния процес, сравнително голям брой учители, които също са добре мотивирани и заплатени, както и високо финансиране за образование, отбелязват от ИПИ и допълват, че резултатите са видими. Мащабът на Смолян като областен център се свързва и с добър достъп до здравеопазване. Смолян обаче има сериозни демографски предизвикателства. Въпреки че е областен център, общината се нарежда едва на 77-о място по дела на трудоспособното население (62,2 на сто според последното преброяване). Демографската динамика сигнализира, че общината не е достатъчно атрактивна за създаване на семейство или за привличане на жители от други населени места - коефициентът на естествен прираст е -12 промила(147-мо място), а механичният прираст е едва -0,1 на сто или 204-тия най-висок у нас. Тези проблеми са съпътствани от известни слабости на пазара на труда - безработицата през 2022 г. се равнява на сравнително високите 6,1 на сто (92-ро място в страната), а средната брутна месечна заплата е 1311 лв. (87-мо място). 

c