Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

Седем дела са заведени за отнемане на имущество в полза на държавата

В Гражданското отделение на съда в Добрич през 2017 г. са постъпили 586 дела, от които 114 първоинстанционни и 472 въззивни, съобщиха от Окръжния съд. Над 37% от първоинстанционните производства са свързани със спорове по Семейния кодекс - искове за произход, за допускане на осиновяване и един за получаване на информация за осиновяване. 18 броя или 16% са производствата по искове за поставяне под запрещение, като сравнението с предходните години сочи почти двукратно увеличение на постъплението на тези дела. Намаление се отчита в постъплението на облигационни искове за изплащане на договорни задължения или установяване на несъществуващи такива, които през отчетния период са били 11, при 33 и 22 за предходните години. Гражданските дела по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество са 7, от които 4 за обезпечения на бъдещ иск. Отчита се намаление на този вид дела спрямо предходната година, когато те са били 9 и увеличение спрямо 2015г., когато са постъпили 3 такива дела. През отчетния период са постъпили и 3 дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.  
c