Сряда, 07 юни 2023

07.06.2023

Последвайте ни

Военно окръжие - Добрич набира кандидати за гвардейци

Военно окръжие - Добрич Ви информира, че със заповед на командира на Националната гвардейска част № РД-147/13.03.2023 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за заемане на 50 вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина във военно формирование 54800 - Национална гвардейска част - гр. София.

Приемане на документи до 06.06.2023 г.

Информация за конкурса:

rd-147.pdf (comd.bg)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатите за участие в конкурса следва да отговарят на следните изисквания:

да имат средно или по-високо образование; към датата на приемане на военна служба да не са по-възрастни от 40 години; да са годни за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; срещу тях да няма образувано наказателно производство от общ характер; да нямат друго гражданство, да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“; да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната, да са психологично пригодни.

ЗАПЛАЩАНЕ:

Размерът на месечното възнаграждение за най-ниската войнишка длъжност е не по-малък от 1219 лева.

Допълнителни възнаграждения:

На военнослужещите се изплаща допълнително възнаграждение за продължителна служба върху основното месечно възнаграждение в размер 2 на

сто за всяка прослужена година на военна служба, но не повече от 40 на сто.

На военнослужещите се изплащат допълнителни възнаграждения за:

- специфични условия при изпълнение на военната служба;

- рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени;

СОЦИАЛЕН ПАКЕТ:

- социално и медицинско осигуряване за сметка на МО;

- безплатно медицинско обслужване;

- униформено облекло;      

- от 30 до 40 дни платен годишен отпуск;

- застраховка за сметка на МО;

- пари за храна/порционни пари;

- ползване на почивни бази на МО;

- първа категория труд при пенсиониране;

- финансова компенсация при прекратяване на договора за военна служба.

Във Военно окръжие - Добрич можете да получите допълнителна информация за условията, изискванията и реда за провеждане на конкурса, както и спецификата и основните функции на длъжностите.

Адрес: гр. Добрич, бул. „Добруджа“, № 4, ет.4, тел. 0882552019.

c