Понеделник, 11 декември 2023

11.12.2023

Последвайте ни

Съдът отново възстановява на работа освободения главен архитект на Каварна

Административният съд в Добрич отмени решение на кмета на Община Каварна Нина Ставрева да прекрати служебното правоотношение на Юлиян Илиев на длъжността “главен архитект”, считано от 24 август тази година. Община Каварна е осъдена да заплати на Илиев сумата от 800 лева, представляващи разноските пред съда. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд. Това е второто решение, с което заповедта на кмета за освобождаването на Юлиян Илиев е отменена от съда. Той е назначен на длъжността “главен архитект” на община Каварна, като със заповед № 355/25.06.2012 г. на кмета на общината Каварна е отстранен временно от работа  до приключване на образуваното срещу него наказателно производство и във връзка с наложената му мярка на процесуална принуда. През 2015 година той е признат от Варненския апелативен съд за виновен в това, че в качеството си на длъжностно лице, в условието на продължавано престъпление, е използвал служебното си положение, за да набави за Е.Л.И. противозаконна облага в размер на 78 233 лева при продажбата на два общински имота, като е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба. След влизане в сила на присъдата Илиев подава молба да бъде възстановен на работа поради отпадане на основанието за временното му отстраняване. Кметът не се произнася, поради което Илиев обжалва мълчаливия му отказ пред Административен съд Добрич. С решение от август 2016 г. съдът отменя отказа. При новото произнасяне кметът на община Каварна издава заповед от 10.08.2017г., с която отказва да възстанови Илиев на заеманата от него длъжност „главен архитект“ на община Каварна. С решение от 03.11.2017 г. тази заповед е обявена за нищожна. В изпълнение на съдебното решение е издадена заповед на кмета на община Каварна, с която Юлиян Илиев  е възстановен на работа, считано от 22.08.2018г., като му е определено основно месечно възнаграждение в размер на 1009 лева. Заповедта е връчена на 24.08.2018г. Още същия ден му е връчена и заповедта за прекратено едностранно, без предизвестие, служебно правоотношение, считано от 24.08.2018г. Магистратите посочват, че от събраните по делото писмени доказателства е видно, че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е отнела от четири лица в полза на държавата имущество на стойност 4 306 026, 79 лева, в т.ч. и имущество от Юлиян Илиев на стойност 1 033 551, 29 лева. Решението е обжалвано и от четиримата ответници и с решение на Варненския апелативен съд е обезсилено изцяло и производството по делото е прекратено поради недопустимост на исковете. Това решение е обжалвано и все още е висящо. Въз основа на всичко това, съдът е   решил, че заповедта е неправилна и незаконосъобразна, издадена е в нарушение на закона, поради което следва да бъде отменена.
c