Събота, 09 декември 2023

09.12.2023

Последвайте ни

Бързо и качествено правораздаване отчита Районният съд в Добрич

99.97% от съдебните актове в Районен съд -  Добрич са постановени в едномесечен срок, показват данните за правораздавателната дейност на институцията през 2017 година. 90% от всички дела са били приключени в 3-месечен срок, което означава, че съдът е постигнал подобрение и по показателя „бързина на разглеждане на делата“, съобщават от пресцентъра на Окръжния съд. През отчетния период продължава да бъде високо и качеството на съдебните актове. Запазва се тенденцията за много висок процент на потвърдените съдебни актове - 70.30%, като дори се наблюдава повишаване на показателя спрямо двете предходни години. Същевременно е констатирано намаление при отменените и при изменените актове. Резултатите бяха оповестени на годишно отчетно събрание на магистратите в Районния съд от административния ръководител на институцията съдия Анна Великова. Данните сочат още, че е налице увеличение на постъпилите дела в Районния съд. През 2017г. са постъпили общо 6612 дела за разглеждане, които в сравнение с двете предходни години са с 651 и 92 повече. Висящите в началото на отчетния период дела са били 679, които заедно с постъпилите през годината формират показателя на делата за разглеждане - общо 7291. Анализът на данните показва, че през отчетната годината се наблюдава значителен ръст на постъпленията при наказателните дела от общ характер /НОХД/, което се дължи на работата на Районна прокуратура - Добрич и разследващите органи, коментира съдия Великова. Тя допълни, че същевременно се задълбочава тенденцията за разглеждане на все по-усложнени правни казуси, включително и с приложение на международното право. С най-голям дял в образуваните НОХД - 50,52%, са били делата за общоопасни престъпления, между които за причиняване на телесни повреди и щети при управление на МПС, за придобиване и държане на наркотични вещества. На следващо място са делата за престъпления против собствеността - 25.26%, сред които най-много са били делата за кражби - 69 броя. Следват делата за престъпления против стопанството, като при тях се наблюдава значителен ръст - 31 през 2017г., при 19 и 21 за двете предходни години. Почти двукратно увеличение има и при делата по обвинение за извършени документни престъпления – 21 дела, при 12 и 11 за предходните години. При гражданските дела се запазва тенденцията за превес на заповедните производства пред исковите такива, но се наблюдава увеличение в постъпленията на облигационни искове – за вземания на договорно основание, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, както и на делата за съдебна делба. Образувани са 57 дела по трудови спорове, вещните дела са 52 броя. Исковете за развод и недействителност на брака, предявени през 2017г., са 117 - повече спрямо 2016г., когато са били  105 и по-малко спрямо 2015г., когато са гледани 125 такива дела. Тенденция на намаляване се регистрира при постъпилите молби за развод по взаимно съгласие – 113 през 2017г. при 127 и 128 за предходните години. През 2017г. са приключени общо 6473 дела, които също са повече в сравнение с двете предходни години. Делът на свършените граждански дела е 73.51%, а на наказателните - 26.49%. „Данните онагледяват за поредна година задълбочената и отговорна работа за повишаване качеството на правораздаването и на административното обслужване, дават увереност, че и занапред усилията ни ще бъдат насочени към повишаване на общественото доверие към институцията и утвърждаване върховенството на закона”, посочи председателят на Районния съд Анна Великова. Тя благодари на всички съдии, съдии по вписванията, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители за техните усилия, усърдие и отговорност, довели до отчетените в доклада резултати.  
c