Събота, 25 май 2024

25.05.2024

Последвайте ни

Завари ли първият сняг Община Добрич без договор за зимно поддържане?

Към днешна дата, 18 ноември, когато падна първият сняг, не може да се открие договор на Община град Добрич за зимно поддържане

Към днешна дата, 18 ноември, когато падна първият сняг, Община град Добрич няма подписан договор за зимно поддържане за периода ноември 2023 – април 2024 г. Това става ясно от сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Там откриваме, че обществената поръчка за „Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“ е обявена едва  на 17 октомври 2023 г., а крайният срок за подаване на оферти е изтекъл преди седмица – на 13 ноември.

Обичайно има само един кандидат и това е фирмата, която извършва и дейностите по сметопочистване в града – „Уест Солюшънс България“ ЕООД София. Тя е предложила цена от 500 000 лева, без ДДС, колкото е и прогнозната цена на обществената поръчка. Комисията, която е разгледала офертата, я е оценила с максималния брой от 100 точки.

Докладът на комисията е изготвен на 15 ноември 2023 г. Публикуван е в Агенцията за обществени поръчки, както и решението за определяне на изпълнител, на 17 ноември 2023 г.

С него за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“ е определен участника класиран на първо място, а именно „УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Така изпълнител има избран, но договор няма и няма как да има, тъй като в същото това решение, подписано от възложителя Йордан Йорданов, кмет на Община град Добрич, е посочено, че то подлежи на обжалване в 10 /десет/ дневен срок  пред Комисия за защита на конкуренцията. Т.е. до изтичането на този срок договорът не може да се подпише.

Според публикувания в АОП проект на договор „той влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и е със срок на действие до 30.04.2024 г.“ Предвидено е „изпълнение на дейности по зимно поддържане от 01.11 до 10.04 в зависимост от метеорологичните условия, като може да се извършват по-рано или по-късно от този период“. Не е ясно дали това означава, че те могат да се изпълняват и преди подписване на договора, защото още при обявяване на обществената поръчка е било ясно, че тя не може да приключи преди 01.11.2023 г. 

Проверка в регистрите на АОП показа, че предишният договор за зимно поддържане е подписан на 27.09.2021 г. и е със срок на действие 30.04.2023 г. Крайният срок на изпълнение на дейностите по зимно почистване на улици и булеварди, тротоари и пешеходни зони на територията на Община град Добрич е 31.03.2023 г. Тогава процедурата е била обявена още на 11 август.

Няма данни договорът да е анексиран. Не откриваме анекс нито в регистъра на АОП, нито и в секция „Договори“, раздел „Актуални“. В раздел „Архив“ е само договорът от 2021 г., но без анекс.

Не допускаме кмет, който управлява Добрич трети мандат, да остави зимата да завари областния център без договор за зимно поддържане. Още повече, че ноември е съвсем нормално време за снеговалеж. Вероятно има анекс към  договора от 2021 г., но той не може да се открие в сайта на Общината. 

c