Неделя, 04 юни 2023

04.06.2023

Последвайте ни

От 16 януари се променят част от противоепидемичните мерки у нас

От 16 януари се променят част от противоепидемичните мерки на територията на страната, информираха от Министерство на здравеопазването.

Със Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. се изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването, с която от 16.01.2021 г. се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:

  • приравнителни изпити при преместване на ученик
  • изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение
  • изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение
  • държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика
  • индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда
  • индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище
  • областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.

Всички дейности трябва да се провеждат при възможност индивидуално и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.

Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:

  • практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти
  • семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда
  • държавни изпити и защити на дипломни работи

В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Разрешено е и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ, съгласно изискванията на Наредба №24.

В сектор „Здравеопазване" се възстановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.

От 22 декември (вторник) до 31 януари 2021 г. в страната са в сила нови противоепидемични мерки

Пълното съдържание на министерска Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. ↓

c