Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

МРРБ осигурява над 2 млн. лева за брегоукрепителни дейности в община Шабла

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри искането на община Шабла за финансиране брегоукрепителни мероприятия на част от крайбрежната ивица.  Средствата са в размер на 2 061 900 лв. Те се насочват към два обекта. Единият е „Брегоукрепване в района на къмпинг „Добруджа“ – Шабла,  включен в поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и за основен ремонт в рамките на бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ / в т.ч. за строителни и монтажни работи, авторски и строителен надзор/. Разчетените средства в бюджета на МРРБ са в размер на 1 891 900 лв. Заради собствеността на територията, в която ще се  изграждат брегоукрепителните съоръжения, Министерството ще изготви споразумение за трансфер с община Шабла. Този акт ще се предшества от промяна на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шабла, съставяне на актове за държавна собственост от областния управител на област Добрич и други действия относно придобиване права на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията  от страна на община Шабла. Вторият обект,  включен в поименното разпределение на разходите на Регионалното министерството, за който общината  получава  финансиране е „Брегоукрепване в района на с. Крапец“.  Трансферната сума от 170 000 лв се предоставя на община Шабла за изработване на инвестиционен проект.
c