Балчик Водещи новини - дясно Общество

Балчик отново става част от Световния ден за плетене на открито

На 12 юни в Балчик се организира плетене на от­кри­то на дет­ска­та пло­щад­ка зад блок 22 от 15,00 ч., съобщава Радио Варна. Тогава ще бъде показана и изложба по повод Световния ден за плетене на открито, съобщава организаторът Дес­пи­на Ма­ри­но­ва, пред­се­да­тел на об­щин­ска­та ор­га­ни­за­ция на Съю­за на ин­ва­ли­ди­те в Бъл­га­рия. Тя припомня пол­зите за плетящия човек: действа като медитация, развива дви­га­тел­ниуме­ния; под­дър­жа ког­ни­тив­на­та фун­кция на мо­зъ­ка,осо­бе­но ко­га­то ста­рее; пре­дот­вра­тя­ва раз­ви­тие­то на ар­трит и е още средство срещу тре­вож­ност, стрес и деп­ре­сии.

На 12 юни ще ор­га­ни­зи­ра­ме из­лож­ба от ет­ночо­ра­пи, бъл­гар­ска дан­те­ла и мо­дер­ни об­лек­ла. Ще вклю­чим де­мон­стра­ция на пле­те­не на цве­тя, допълва Деспина Маринова от Балчик с покана към лю­би­те­ли­те на пле­ти­во­то да раз­нооб­ра­зят ежед­не­вие­то, да раз­ме­нят идеи и мо­де­ли, и не на последно място да спо­де­лят емо­ции. Желателно е да се носят кон­ци, преж­да, ку­ки, об­ръ­чи, ши­шо­ве. Пле­тач­ки­те, по­лу­чи­ли ми­на­ла­та го­ди­на схе­ма или мо­дел, мо­гат да де­мон­стри­рат из­ра­бо­те­но­то. Ще има и наг­ра­ди, обещават организаторите.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *