Водещи новини Общество

Над 171 млн. лв. европейски средства са инвестирани в икономиката на област Добрич

За ролята на Областния информационен център в подкрепа на бизнеса и общините при кандидатстване за европейско и национално финансиране разговаряме с Геновева Друмева – ръководител на ОИЦ – Добрич

Геновева Друмева е дългогодишен служител в Община град Добрич, в дирекция “Икономическо развитие и европейски фондове“. Била е част от екипите в разработването и изпълнението на множество проекти с местно значение, финансирани от оперативните и други европейски програми. От 2016 години е управител на Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич, което по думите й много разширява познанията и повишава опита й в предоставянето на експертни консултантски услуги, свързани с европейското финансиране. Работата е интересна и я върша с удоволствие.

Семейна, има дъщеря, която е студентка по стоматология.

Геновева обичам да пътува, да чете книги и да бъда с приятели.

Г-жо Друмева какви промени в работата на Областния информационен център наложи пандемията и наложените във връзка с нея ограничение? Колко уебинара и онлайн срещи проведохте през тези месеци? Подходяща форма за комуникация ли се оказаха те?

Въпреки ситуацията и наложените ограничения ОИЦ продължи своята активна дейност през 2020 и 2021 година. Бяха проведени 30 събития, от които няколко присъствени, изнесени приемни в общините в областта и 9уебинара най-вече по процедури свързани с преодоляване на последствията от COVID – 19.

Бих казала, че интереса на бизнеса към процедурите за подпомагане е голям. Не случайно в резултат на представената и разпространена информация чрез уебинарите и публикациите в медиите е нараснал броя на  консултираните посетители през 2020 г. до 663 души. Трябва да се спомене и факта, че за тези месеци на пандемия, последователите ни във страницата на ОИЦ във фейсбук са се увеличили с близо 900 души, което значи, че информацията която публикуваме, онлайн срещите, които провеждаме, наистина предизвикват интерес у потенциалните бенефициенти. На последния проведен уебинар на 25 февруари присъстваха 93 души. Консултациите, които провеждаме  и по телефон, на място, чрез електронна поща, касаят не само процеса на кандидатстване, но и процеса на изпълнение и отчитане.

Свободният безплатен достъп до уебинарите в  съчетание с наличната в България бърза интернет връзка превръщат онлайн срещите в ефективен и евтин начин за дистанционна комуникация. Разходите намаляват и от отпадналата нужда от транспорт и наемане на конферентна зала. Освен това, може да се участва, независимо от местоположението на участника.

Уебинарите предоставят на участниците запазване и на известна анонимност. Така, хора, които в традиционна зала биха изпитали затруднение или смущение да се включат в дискусията или да задават въпроси, получават по-лесен начин за изява.

Това, може би, са плюсовете на уебинарите, но все още изпитваме затруднения с достигането на информацията до земеделските стопани и рибари чрез електронните платформи и социалните мрежи, поради факта, че голям процент от тях не ги използват. Търсим всякакви начини и информационни канали за да достигне информацията до всички заинтересовани.

През последната година за какви консултации основно Ви търсят гражданите и фирмите?

С нас се свързват граждани, представители на гражданския и неправителствения сектор; представители на бизнеса от всички икономически дейности; образованието и социалния сектор с въпроси от най-различно естество. Понякога информацията, която искат от нас дори не е свързана с финансиране с европейски средства, а с националните  програми или друго финансиране. Стараем се да предоставим точна и актуална информация на всеки един. И тъй като през последната година се пренасочи голям ресурс от средства от европейските програми и инструменти основно за преодоляване на последствията от корона вируса, повечето въпроси и запитвания бяха свързани с кандидатстването, допустимостта и отчитането по обявените процедури.

Разполагате ли с информация колко проекта на фирми бяха одобрени по антикризисните икономически програми на правителството за подкрепа на бизнеса за преодоляване на последствията от пандемията?

В последната една година бяха пренасочени значителни средства, както от планираните процедури, така и от спестени средства по оперативните програми.

По COVID мерките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се подпомогнаха земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. През лятото на 2020 бяха обявени три подмерки:

• По подмярка 21.1 “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” обхващаща секторите „Плодове и зеленчуци”, „Маслодайна роза” „Винени лозя”, „Декоративни растения”, „Животновъдство” (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство  в област Добрич са подадени общо 899 заявления и изплатената сума от Държавен фонд „Земеделие“ е в размер на 2 107 906 лева;

• По подмярка 21.2  “Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2” за всички останали направления в областта на растениевъдството и “Животновъдство” (свине и птици) са подадени 70 заявления, а сумата, която са получили фермерите от района е 42 440 лева;

• По по-късно обявена трета подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3” в област Добрич са подадени 4 проекта и изплатената сума в областта  е 13 921 лева по 1 проект.

С финансиране от над 5,5 млн. лв. по процедурите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. в подкрепа на бизнеса за преодоляване на икономическата криза настъпила в резултат от пандемията, в област Добрич са подкрепени общо 386 предприятия от различни икономически сектори. Най-много са подпомогнати фирми в общините град Добрич, Балчик и Каварна.

Разпределението по процедурите е следното:

• Между 3 000 и 10 000 лв. безвъзмездна финансова помощ са получили 349 микро и малки предприятия за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Общото финансирани възлиза на 2 788 425 лв.;

• На 15 средни предприятия е предоставена общо 2 097 491 лв.. финансова помощ за осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Максимална помощ от 150 000 лв. са получили 12 предприятия;

• 13 добруджански автобусни превозвача получиха безвъзмездно общо 612 592 лв.  Размера на помощта, определена на база 8% от оборота на кандидатите за 2019 г., е от 6 000 лв. до 279 392 лв.;

• Туристическия сектор в областта също беше подпомогнат с общо 40 509 лв. За преодоляване на икономическите последствията от пандемията средства са получили 9 предприятия извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

Подадените заявления към НАП към 23 февруари по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по ОПИК 2014-2020 са 63 на брой за 530 120,13 лв.

Чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са компенсирани 12 собственици на риболовни кораби и са осигурени оборотни средства на двама производители на риба и едно предприятие за преработване на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на последствията от COVID-19. Общата подкрепа е на стойност 581 749 лв. В момента също са отворени до 05 април три процедури свързани с преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 за рибари, собственици на кораби и производители на аквакултури.

За съжаление нямаме информация за размера на подпомогнатите фирми и жители на област  Добрич от Агенцията по заетостта по проектите, по които тя предоставя подкрепа с европейски и държавни средства, свързана с пандемията.

С какво ОИЦ помага на фирми, граждани и организации, които искат да кандидатстват за финансиране по оперативните програми и други източници?

Основната дейност на ОИЦ, като част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е предоставяне на експертна помощ на потенциални бенефициенти относно възможности за финансиране на проектните им идеи с европейски средства. Нелека е задачата на експертите на центъра. Информацията която трябва да се прочете, осмисли, и предостави достъпно на широката общественост и потенциалните бенефициенти касае 10 национални програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, Програмите за териториално сътрудничество като Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, Програмите за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и „Балкани–Средиземно море“ 2014-2020, Програмите за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 и УРБАКТ ІІІ,  Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, Еразъм и много други европейски инструменти и програми за подпомагане.

Експертите от екипа отговарят на конкретни въпроси, които им поставят гражданите на място или по телефон, по електронна поща и на фейсбук страницата.

Друга дейност е организиране на информационни събития в осемте общини в областта, чрез които се стремим да достигнем до възможно най- широк кръг от заинтересовани потенциални бенефициенти.

Начин да се подпомогнат гражданите е и чрез регулярното информиране чрез медиите и публикуване на актуална информация както за отворени процедури, така и за добри практики и примери на изпълнявани проекти. Подготвяме и издаваме брошури и информационни материали за актуални процедури по оперативните програми.

Към нас се обръщат и много млади хора с идеи за инвестиции в района, търсещи експертна информация за допустимостта по различните оперативни програми и начина на подаване и изпълнение на проектни предложения

Винаги сме се старали да бъдем максимално полезни за гражданите и потенциалните бенефициенти. Затова в нашите събития са участвали по наша инициатива лектори и презентатори от управляващите органи и компетентни институции, дори и европейски депутати с цел информацията, която поднасяме да е най-актуална, така да се каже „от извора“.

През последната година най-често работата на центъра бе свързана с представяне на актуалните и планирани процедури и мерки за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, подкрепени от Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., както и от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. Експертите подпомагаха кандидатите при самото кандидатстване чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/, както и при отчитане на вече изпълнените проекти.

Към кои оперативни програми има най-голям интерес в област Добрич? Може ли да споделите какви са най-мащабните проекти, по които започна работа през 2020 година?

Предвид това, че област Добрич е предимно земеделски район, често към експертите от ОИЦ-Добрич са се обръщали земеделски производители за информация за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР). За високата им активност показва и справката на Държавен фонд земеделие – Добрич, от началото на програмния период 2014-2020 г. до ноември 2020 г. са сключени  336 договора и са изплатени 64,2 млн. лв.

През изминалата година стартираха проекти, чрез които местни фирми ще разширят дейността си като закупят  производствена линия за рециклиране на асфалт и изградят цех за дограма, също така предстои да бъде открита и първата винарска изба на територията на община Добричка. От гледна точка на размера на инвестициите, през следващите години предстои да бъде реализиран проект за 3,6 млн., от които 1,8 млн. лв. са осигурени от ПРСР, за изграждане на транжорното предприятие в с. Сенокос. С осигуреното финансиране от програмата общинските администрации също стартираха изпълнението на обществено значими проекти. Община Балчик ще възстанови велосипедната алея между Балчик и КК „Албена“, с изграждане на посетителски център с. Йовково, Община Генерал Тошево ще развие нови туристически маршрути и в тервелското село Безмер ще бъде изграден Център за социални услуги. Община Добричка ще обнови паркове и ще подобри социална и пътна инфраструктура в селата си, ще се модернизира СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна и с реконструкция на пешеходната зона ще бъде подобрен облика на с. Крушари.

Извън т.н. Ковид мерки, справката в ИСУН 2020 показва, че най-много договори са сключени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. За целия програмен период са сключени 64 договора за предоставяне на патронажни грижи, обучение и осигуряване на заетост, социално – икономическа интеграция на уязвимите групи и др. Бизнеса са договорили обезпечаването на 38 проекта с 15,8 млн. лв. безвъзмездно финансиране и са инвестирали над 5 млн. лв. собствени средства. Като през 2020 г. са подписани 11 инвестиционни проекта за 3,5 млн. лв. безвъзмездна подкрепа. Местните предприятия ще вложат средствата в подобряване на производствения си капацитет и повишаване ва конкурентоспособността на предприятията.

 Какво е териториалното разпределение на еврофинансирането в област Добрич?

По справка в системата ИСУН 2020, към средата на месец февруари 2021 г. на областно ниво са подписани 571 договора за 192,9 млн. лв. безвъзмездно финансиране, реално изплатените суми са 79,4% или 153,2 млн. лв. европейски средства са инвестирани в икономиката на област Добрич.

В справката не са включени договорите по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., тъй като ИСУН 2020 започва да се прилага от Управляващия орган от пролетта на 2018 г. Информацията за сключените договори в система се отнася единствено и само за извършени плащани по проекти, подадени чрез системата ИСУН. В тази връзка, данните показват, че в областта са одобрени 76 проекта за малко над 29 млн. лв., от които 18,4 млн. лв. са безвъзмездно подпомагане. Важно е да се отбележи, че 19 проекта за над 7 млн. лв. са на общинските администрации, допустими по програмата. Средствата, които са 100% безвъзмездно са вложени в подобряване на социалната и техническа инфраструктура на селските райони.

Териториалното разпределение на европейските средствата (без ПРСР) по общини е следното (в млн. лв.): град Добрич – 145,3; Генерал Тошево – 14,7; Добричка – 8,3; Тервел – 8,2; Каварна – 7,6; Балчик – 5,1; Шабла – 2,2; Крушари – 1,1.

По брой сключени договори на първите три места се нареждат общините град Добрич, следван от Балчик и  Каварна.

На какъв етап е договарянето и усвояването на бюджетите на местните инициативни групи, които работят на територията на областта?

ОИЦ – Добрич работи в чудесно партньорство със всички МИГ на територията на областта. В област  Добрич функционират три МИГ-а и един МИРГ. По данни на самите групи изпълнението на стратегиите на местните инициативни групи по всички обявени процедури за кандидатстване е както следва:

МИГ Добричка с бюджет БФП  2,93 млн. лв.

 • Подадени проекти 49
 • Одобрени проекти 32
 • Договорени средства 2,853 млн. лв. БФП
 • 97,28% договорени средства

МИГ Балчик – Генерал Тошево с бюджет 6,376 млн. лв.

 • Подадени проекти 60
 • Одобрени проекти 48
 • Договорени средства 3,487 млн. лв. БФП
 • 54 % договорени средства

МИГ Тервел – Крушари с бюджет 2,933 млн. лв.

 • Подадени проекти 42 бр. 
 • Одобрени проекти от МИГ – 39 бр.
 • Одобрени от МИГ  средства 2,740 млн. лв. БФП
 • Сключени договори с ДФЗ – 22 бр. 
 • Договорена БФП с ДФЗ  по договори  – 1 814 372 лв.
 • Договорени средства по Стратегия – 62%

Колко бенефициенти са консултирани от ОИЦ-Добрич от създаването й до днес?

ОИЦ – Добрич е създаден на  юни 2011г., и от тогава досега са консултирани близо 3 500 души, като всеки е задавал поне по един въпрос. Проведените събития са 304 с близо 10 000 присъствали.

ОИЦ-Добрич ще продължава да функционира и след 2021 година, като се разширява дейността ни. Ние, заедно с колегите от останалите 27-те центъра в страната ще имаме ключова роля в прилагането на новия регионален подход в България и изпълнението на Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) през програмен период 2021 – 2027 г. Експертите от центъра са включени в Звеното по медиация и Звеното по публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Североизточен район.

Ролята на Звеното за медиации е да подпомага представителите на отделните заинтересовани страни в идентифицирането на проектни идеи, в намирането на подходящи партньори и подготовката на концепции за ИТИ, както и да предоставя консултации във връзка с възможните източници на финансиране и допустимостта на предвидените дейности по съответните оперативни програми. Функциите на Звеното за публични консултации включват провеждането на обществена консултация за разглеждане, обсъждане и информиране на обществеността относно подадените концепции за ИТИ.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *