Водещи новини Добричка Общество

Соня Георгиева: Въпреки трудната 2020 година, Община Добричка е финансово стабилна

За постигнатото през отиващата си 2020 година и за очакванията през 2021-ва – интервю с кмета на Община Добричка Соня Георгиева

Г-жо Георгиева, каква беше 2020 година за Община Добричка?

Изпращаме една необичайна година – вероятно необичайна за всички общини, но и първа за нашия мандат. Въпреки предизвикателствата кметският екип, цялата общинска администрация работихме всеотдайно.

Заложих на прекия контакт с жителите на общината и при решаването на проблемите търсех диалога. Организирах изнесени приемни във всичките 68 населени места. Всеки имаше възможност да постави проблемите си пред мен. Определено бях изправена пред предизвикателства, които налагаха вземането на спешни управленски решения в неспецифични обстоятелства. Беше сложно и изключително отговорно. И все пак мисля, че аз и моят екип се справихме.

Едно от първите неща, които направих в началото на мандата си, бе отменянето на заплащането на месечните такси на родителите на децата, посещаващи детски градини. Това стана с решение №22 от 20.12.2019 г. на Общинския съвет.

Как пандемията от COVID-19 се отрази на Община Добричка? Как Общината подпомогна своите жители в тежката обстановка?

Както във всички общини, така и при нас пандемията оказа огромно влияние. Неизбежно бе отражението във всички сфери. На практика, с малки изключения, не успяхме да реализираме предвидените събития в Културния календар, сред които и фолклорния събор в Дебрене.

Строги мерки се предприеха и се спазват и в Дирекция „Социално подпомагане”, и дома в с. Опанец. Успяхме да запазим домуващите, като от началото на пандемията е констатиран само един потребител с положителна проба, който е излекуван.

Лекарските практики бяха освободени от заплащане на наем по време на извънредното положение.

Спечелихме и реализирахме проект в подкрепа на рисковите групи, финансиран от Фонд „Обединени срещу Covid-19” на стойност 10 000 лв. Раздадени бяха 300 пакета с хигиенни материали за 300 семейства и 94 пакета с памперси и адаптирано мляко за 94 бебета.

Осигурихме и топъл обяд за 260 лица на стойност 45 000лв. Като част от средствата бяха дофинансиране от общинския бюджет и с дарения от всички кметове и кметски наместници.

Друг проект е „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка (Компонент 3)“, на стойност 134 070 лв., който изпълняваме и в момента, за осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност за самообслужване, които са застрашени в най–голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.

Какви други социални проекти реализира Община Добричка?

Община Добричка изпълнява три проекта в социалната сфера. Единият е „Равен шанс за всички деца в община Добричка“. Чрез него в Общностен център в с. Стефаново се предоставят здравни, социални и образователни услуги за 350 деца от 0 до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Срокът на договора се удължава до края на 2021 г.

Друг проект, по който работим, е „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка (Компонент 2)“. Той цели подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на 98 лица с увреждания и възрастни хора в община Добричка чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Проектът стартира през 2019 г. и ще продължи до юни  2021 г. Общата му стойност е 206 563,50 лв.

Реализирахме проект „Обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, с. Опанец и модернизация чрез закупуване на ново кухненско оборудване на Домашен социален патронаж за община Добричка“ , финансиран от Фонд „Социална закрила“. Той се изпълни през 2020 г. Общият му бюджет бе 45 556,96 лв. с включен ДДС. От тях от Фонд „Социална закрила” бяха 35 990,00 лв. с ДДС, а съфинасринате от страна на Общината – 9 566,96 лв. с ДДС.

В началото на 2021 година ще стартира нова дейност „Асистентска подкрепа“ по Закона за социалните услуги. В тази дейност ще се обхванат 214 потребители.

През октомври бяха извършени профилактични ехографски прегледи и клинични лабораторни изследвания на около 700 лица в 21 населените места. Инициативата бе в рамките на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г. 

По какви проекти по европейски програми работи Община Добричка?

Община Добричка изпълнява още 4 проекта по европейски програми. Първият е „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“. Предвижда се извършване на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка в 9 населени места. Общата стойност на проекта е 1 166 801,07 лв.

Вторият проект е „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово, община Добричка“. Изпълнението на проекта стартира през 2020 г. Обща стойност е 164 574,20 лв.

„Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансграничната култура“ е друг проект, по който работим. Той се реализира в партньорство е с Община Хършова. По проекта вече се ремонтираха и обзаведоха читалищата в с. Черна и с. Ловчанци. Общият бюджет е 1 477 350,17 евро, като от тях за Община Добричка са 754 771,88 евро.

Четвъртият проект е „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добричка“. Той обхваща дейности срещу наводненията и други природни бедствия, както и закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия. Общият бюджет е 800 216,17 евро, от тях за Община Добричка – 518 237,11 евро.

През 2020 г. имаме подадени още четири проектни предложения, свързани с подобряване на инфраструктурата в общината, както и две проектни предложения, свързани с туристически обекти. Пет от проектните предложения са подадени чрез „МИГ – Добричка”, които са на обща стойност 885 658,07 лв. 

Имаме и проектно предложение „Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в десет населени места от община Добричка“. Те е по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Стойността е 1 039 312,73 лв.

Какво е финансовото състояние на Община Добричка в края на 2020 година?

Общината е финансово стабилна. И това е следствие не само от работата на настоящия екип, а преди всичко на финансовата политика на Община Добричка, която е утвърдена през годините. Резервът, който имаше Общината, ни помогна да се справим през 2020 г. Справяме се въпреки неизпълнения на 100 процента план за местните приходи. Ако обаче събираемостта не се подобри, ако не се оптимизира политиката за отдаване на общинското имущество, неминуемо ще се стигне до проблеми.

В резултат на продължителното засушаване голяма част от земеделските производители приключиха стопанската година с минимални или нулеви добиви от земеделска продукция, което доведе до затруднението им да заплащат сумите по договорите за наем на наетите общински земи. А това е основният приходоизточник, от който очаквахме приходи от около 2 милиона лева.

В условията на усложнената епидемична обстановка и трудностите по изпълнение на  приходната част  на бюджета, Община Добричка подкрепи МБАЛ-Добрич, като предостави първоначално предвидените средства в бюджета  в размер на  15 000 лв. за закупуване на  медицинска апаратура, а впоследствие и още 20 000 лв. за закупуване на лекарства и консумативи.

Въпреки че в бюджет 2020 бе заложено поемане на общински дълг, в резултат на прецизното редуциране на разходите не се появи необходимост от поемането на общински дълг. Не може да говорим за бюджетен дефицит. Очакваме неизпълнението на собствените приходи да бъде под 18 %.

Когато говорим за Капиталовата програма, трябва да кажем, че ние наследихме много нереализирани обекти, заложени за 2019 г. През тази година работихме за осъществяването на обектите, предвидени и за 2019, и за 2020 г.

Основен акцент в строителната програма за 2020 година бе подобряването на инфраструктурата и благоустрояването на населените места.

За ремонт на улици и изграждане на ограничители на скоростта в населените места бяха планирани над 2 млн. лева. Извърши се текущ ремонт на шест междуселищни пътни участъка на стойност 216 хил.лв. Асфалтирани са 66 улици, в 15 населени места е направено шосиране на улици. Завършени са строителни дейности за 60 хил. лева на язовирите в с. Полк. Иваново и с. Полк. Минково.

В социалната  инфраструктура е извършен ремонт на сгради в 21 кметства. Ремонтирани са читалища, детски градини и училища, здравни служби. Приключил е и ремонтът на сгради за домашен социален патронаж в 4 села.

По отношение организацията на управление на отпадъците на територията на общината сме оптимизирали системата за сметосъбиране и сметоизвозване по утвърден ежемесечен график със собствен транспорт. Поетапно въвеждаме и разделното събиране на отпадъците. 

Какви са очакванията Ви за 2021 година?

Иска ми се да вярвам, че 2021 година ще бъде една по-успешна във финансово отношение година, че диалогът ни с държавните институции също ще бъде успешен. И  жителите на община Добричка ще бъдат чути. А техните настоявания, подписките ще получат отговор. Една от тях е за спешен ремонт на пътния участък  Козлодуйци, Лясково, Житница.

В условията на непредвидимост обаче е трудно да се правят детайлни планове. Но искрено желая да имаме възможността да се върнем към обичайния ритъм на живот в нашата община. Отново да се съберем на Дебрене, да посрещаме гости и приятели. И надградили опитността от знаковата 2020 година, да продължим уверени напред.

Какво ще пожелаете на жителите на община Добричка през 2021 година?

След всичко, което преживяхме през тази година, на всички жители на община Добричка желая здраве и сила.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *