Водещи новини - дясно Тервел

С новия бюджет Община Тервел ще осигури безплатна храна в детските ясли и градини

Без съществени разлики в общата финансова рамка, спрямо този от предходната година, ще бъде бюджет 2020 на община Тервел. Това планират заложените параметри от кметския екип в Общината.

От ръководството на Общината отчитат увеличение на субсидиите от държавата с 1 023 х.лв. спрямо миналата година, като в тазгодишния бюджет, средствата ще достигнат общо 10 507 хиляди лв.

Не се очаква съществена промяна в нивата на местните приходи – през тази година те се увеличават с 10 % и достигат 3 144 хиляди лв.

Общата финансова рамка на Бюджет 2020 е 14 221 хиляди .лв., Разликата спрямо Бюджет 2019 е с 1 300 хиляди лв. по-малко. Две са причините, които обуславят това различие, коментираха от Общината.

  • Първо, през 2019 г. Община Тервел усвои дългосрочен кредит в размер на 891 х.лв. за основен ремонт на главната улица на с.Безмер, докато през 2020 г. не се предвижда да се поема нов общински дълг, който да увеличи приходната част на бюджета, точно обратното – нараства делът на погасителните вноски по вече поетия в предходни години общински дълг.
  • Второ, остатъкът от средства от проекти в етап на изпълнение към 31.12.2018 г. , включен в бюджет 2019 г. е бил по-голям в сравнение с този , формиран в  края на 2019 г. През 2019 г. са реализирани значими инфраструктурни проекти и за 2020 г. предстои да се завършват и разплащат по-малки проекти. Като цяло, след елиминиране на различията , дължащи се на паричните потоци, обслужващи инфраструктурните проекти, бюджетът на Община Тервел за 2020 г. не предвещава съществени различия в провежданите общински политики. Все пак, разлики има, както в приходната, така и в разходната част.

При местните приходи се очаква ръст от 10 %, най-вече заради  просрочени през 2019 г. вземания за наеми на общински земи .

По-малко са заложените приходи от таксите за ползване на детски градини. През учебната 2020/2021 г. Общината ще поеме разхода за храна за всички деца, посещаващи детски градини и детска ясла на територията на Община Тервел. В тазгодишните финансови разчети са заложени приходи от такси за детски градини и детска ясла за периода до началото на новата учебна година – 31 август 2020 г.

Няма да бъдат променяни и местните данъци. Нивата им се запазват и през 2020 г. Няма съществени промени в плана за нивата на приходите от различните по вид технически и административни услуги, които общината предлага. Не се предвиждат продажби на големи обеми общинско имущество.

При разходите в общинския бюджет, през 2020 г. е планирано 40 хиляди .лв. дофинансиране на държавните дейности, спрямо 2019 г. Това включва – общинска администрация, детски градини, дом за стари хора, детски ясли, училищно здравеопазване, звено „Училищни превози“ .

“За да постигнем такова запазване на обема на дофинансирането със собствени приходи – 638 хил. .лв за 2020 г. при 597 х.лв. през 2019 г., сме направили прецизни разчети на отделните бюджетни дейности. Заложили сме ръст от 10 % на възнагражденията на всички заети в общината и звената към нея, с изключение на учителите, при които увеличението на възнагражденията е нормативно определено . Не се планира съкращаване на работни места , заети от хора в трудоспособна възраст”, коментираха от кметската управа.

Няма да бъде променяна субсидията за спортните клубове. Предвидена е такава, за определени дейностите на клуба по джудо. Общината осигурява субсидия за клубове по футбол, атлетика и шах. Част от разходите за клубовете по шах и джудо ще се споделят със СУ „Йордан Йовков“ гр.Тервел.

В сферата на културата се запазват средствата за фолклорния ансамбъл, балет, както и за школите в Центъра за подкрепа на личностно развитие. Предвидени са средства и за осигуряване на безплатни събития, включени в годишния афиш за култура. За отопление на залата на градското читалище.

Предвидени са средства за продължението на археологическите проучвания на крепостта „Палматис“. Ще бъде подпомогната и работата на медицинския център.

Капиталовата програма на общината възлиза на 1 076 хил. лв., от които собствените бюджетни средства са само 6 хил. лв. Останалата част от програмата се финансира с целеви средства. Предложението , което ще бъде внесено в общинския съвет за разглеждане предвижда ремонт на улици в шест населени места (Коларци, Зърнево,Божан, Балик, Градница, Тервел) на обща стойност 603 хил.лв. Предвижда се подкрепа за изграждане на база за практика за професионалната паралелка в обединеното училище в с.Орляк. Ще се закупят модулна оранжерия, моторна фреза и дизелов отоплител за създаване на учебна градина за паралелката по озеленяване в училището. Тук е мястото да се отбележи, че през мандат 2015-2019 г. Община Тервел преодоля съществен проблем с влошено финансово състояние на няколко от общинските училища, сред които и училището в с.Орляк. През последните две години беше въведен режим на финансов контрол на разходите на училищата, които бяха натрупали дългове и в резултат на прилагането на този метод на работа, както и чрез разпределянето на средствата за училищата по собствена общинска методика,разработвана всяка година с различни компоненти за финансиране, към края на 2019 г. в Община Тервел няма училища с лошо финансово състояние.

В капиталовата програма се залагат средства и за проектиране и ремонт на покриви – на Блок 1 (общински), на единият от корпусите на СУ“Йордан Йовков“, на училището в с.Зърнево, на Дома за стари хора.Предвижда се да се закупи нова блок-печка за кухнята майка в ДГ“Здравец“ в гр.Тервел, както и да се доставят масивни двойни люлки за няколко села и детски градини в общината, в които има нужда от осъвременяване на местата за игра на деца.

С  остатък от средства , осигурени с постановление на правителството, ще се ремонтират паркинги на многофамилни жилищни сгради на ул.“Хан Аспарух“ – паркинг на Блок „Хан Тервел“, на блоковете зад РПУ Тервел и на блоковете до общинския музей.

Осигурени са средства за спешни и неотложни текущи ремонти и за доставка на мебели за част от общинските сгради – детски градини, клубове, читалища и други.

Общината има шест проекти за инфраструктура в процес на оценка, за които в случай на одобрението им, ще започне работа през 2020 г. Двата проекта са внесени през първите два месеца на новия мандат. Работи се по подготовка на трети проект, който ще бъде внесен в началото на м.март.

Отделени са средства за частично плащане за закупуване на сметосъбиращ автомобил, с който да се обезпечи сметосъбиране на всички села в общината.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *