Водещи новини - дясно Каварна Общество

Над 3 милиона дългове оставила в наследство бившата кметица на Каварна

В лошо финансово състояние е заварил Община Каварна новият кметски екип, задълженията са в размер на над 3 милиона лева. Това става ясно от публикувания проект за бюджет на морската община за 2020 година. Посочва се, че трудно новото ръководство на Каварна ще изпълнява поетите ангажименти и това ще е предпоставка за търсене на нови източници на финансиране.

Въпреки това, с предложения проект кметският екип предлага реален бюджет, който максимално се доближава до нуждите и потребностите на гражданите. Той е в размер на 17 576 891 лв. Заложени са собствени приходи в размер на 6 701 628 лв., взаимоотношения с централния бюджет – 10 197 504 лв., трансфери и заеми – минус 319 454 лв., финансиране на бюджетното салдо – 997 213, в това число минус 111 115 лв. възстановен заем и предходен остатък в размер на 1 144 742 лв.

Предвижда се от централния бюджет община Каварна да получи 10 474 382 лв., в сравнение с 2019 г. увеличението е с 10 процента. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е в размер на 338 500 лв. и се запазва на ниво м. г. Целева субсидия за капиталови разходи е 696 000 лв.

В раздела „Взаимоотношения с Централния бюджет” са включени минус 276 878 лв., предвидени за възстановяване в централния бюджет на средства от минали години за неизразходвани капиталови разходи, поради неправилно предложен от администрацията и приет от Общинския съвет обект „Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна“. В трансфери между бюджетите са предвидени със знак минус средства в размер на 459 454 за изплащане на отчисления по Закона за управление на отпадъците към общините Балчик и Добрич. В раздел „Операции с финансови активи и пасиви” със знак минус е сумата от 111 115 лв., която Общината ще възстанови по ползван банков заем.  В този раздел са предвидени средства за извършване на плащания за сметка на средства от Европейския съюз – минус 104 176 лв.

Предвид завареното лошо финансово състояние на общината – над 3 000 000 лв. задължения, при планирането на разходите е предвидено да се изплатят частично някои от задълженията от предходния мандат и се сведат до минимум разходите през 2020 г., като се спазват изискванията на действащата нормативна база.

Разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 9 998 482 лева и са с 12,78 % повече в сравнение с 2019 г. Въпреки увеличението на стандартите средствата не са достатъчни за покриване на увеличението на минималната работна заплата от 1 януари от 560 лв. на 610 лв. и на средствата за възнаграждения в сферата на образованието, става ясно в проекта за бюджет. С цел запазване качеството на услугите, които се предлагат на жителите на общината, се налага увеличаване на средствата за дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 1 064 544 лв.

По функции се предвижда през 2020 година Община Каварна да изразходва най-много средства за образование – 6 789 725 лева. За “Общи държавни служби” са предвидени 2 268 676 лв., за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 1 921 722 лв., за „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 3 026 284 лв., за „Почивно дело, спорт, култура, религиозни дейности” – 2 005 274 лв. и т. н. През настоящата година ще продължи работата по 12 проекта.

Публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2020 година на Община Каварна ще се състои от 11 часа на 22 януари в заседателната зала. Кметът Елена Балтаджиева кани в него да се включат представители на бизнеса, НПО и цялата общественост. Мнения, препоръки и предложения се приемат от днес до 21 януари в деловодството на администрацията или на електронен адрес [email protected]

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *