Образование

С нови детски и училищни клубове съхраняват културните традиции в Шабла

Одобрено е финансирането на проект „Заедно можем повече“, целящ повишаване качеството на живот за най-маргинализираните общности, подготвен и представен от Община Шабла.

Чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход ще се повиши качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите.

Две са основните дейности, предвидени за изпълнение в проекта по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Активиране на икономически неактивните лица и включването им  в заетост, предоставяне на качествени здравни услуги и развитие на ромската общност за преодоляване на негативните стереотипи. Друга група дейности по ОП „НОИР“ включва  допълнително обучение по български език за деца за които не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда в Детската градина „ Дора Габе“  чрез сформиране на четири клуба насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Също така са включени дейности насърчаване участието на родителите в образователния процес и сформиране на две извънкласни школи в СУ „ Асен Златаров“  насочени към развиване и допълнителни умения на учениците на етническите малцинства и техните връстници за развитие и съхранение на културната идентичност в интеграционна и мулткултурна среда.

Партньори в проекта “Заедно можем повече” са община Шабла, ДГ „Дора Габе“, Роси Ержи ЕООД и Център за етнически диалог „Амалипе“.

Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 380 889,67  лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Срокът за изпълнение на заложените дейности е до края на 2020 г.

“Заедно можем повече” е предложен от Община Шабла по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.018  „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- Компонент 1. Финансирането се осъществява по ОП „Развитие на човешките ресурси“, която е определена за водеща програма, и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Източник: shabla.bg

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *