Генерал Тошево Общество

Два нови одобрени проекта за енергийно обновяване в Ген. Тошево

Две проектни предложения внесени от Община Ген. Тошево – за енергийно обновяване на 5 жилищни и 4 административни сгради, са били одобрени за изпълнение по Оперативна програма „Региони в растеж”, информираха от административния пресофис.

Очаква се през месец февруари, кметът на града  да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ, след което ще стартира тяхното изпълнение.

Деветте сгради – 5 жилищни и 4 административни, ще бъдат енергийно обновени с европейски средства през следващите две години в Генерал Тошево. Това е било решено, след като на 25 януари от Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” е било обявено класирането на проекти по BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.

Две са одобрените проектни предложения на Община Генерал Тошево.

Първото е – „Повишаване на енергийната ефективност в обществени сгради, с адреси: ул. “Д. Благоев” № 6 – сградата на Пожарна безопасност и защита на населението; ул. “Васил Априлов” №18 – Дирекция “Социално подпомагане”, ул. „Трети март“ № 8 А – Гранично управление – град Генерал Тошево и многофамилни жилищни сгради, с адреси: ул. “Васил Априлов” № 2, ул. “Трети март” № 10“, в гр. Генерал Тошево“. Общата му стойност е 1 226 553, 5 лв., (в т.ч. участие от ГД ПБЗН – София – 26 643.30лв).

Второто е – „Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районен съд – Генерал Тошево, ул. “Опълченска” № 1 и многофамилни жилищни сгради в гр. Генерал Тошево, с адреси: ул. “Васил Априлов” № 4, ул. “Трети март” № 6 и ул. “Трети март” № 38“. Безвъзмездното финансово обезпечаване на предвидените дейности е в размер на 1 197 809.94 лв. с ДДС.

Основните цели на проектите са намаление на потреблението на електрическа енергия чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградите, постигане на по-чиста околна среда чрез намаляване на вредните емисии на парникови газове в атмосферата.
До момента по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 Община Генерал Тошево има разписани договори за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 12 сгради – 6 жилищни и 6 административни, на обща стойност малко над 4 800 000 лева. 90 % от дейностите по тяхното изпълнение вече са приключили.

С реализирането на последните 2 проекта, общо 21 сгради в града ще имат изцяло нов облик, което ще рефлектира пряко върху жизнената среда и качеството на живот в общината.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *