Без категория Добрич Общество

През 2019 г. стартира прием на проекти за създаване на местни пазари

Близо 3 000 000 000 лева са европейските средства, заложени за усвояване през 2019 година, чрез различните опреративни програми. Това е било представено в детайли, по време на проведена информационна среща, организирана от ОИЦ-Добрич.

Процедурите и подмерките по Оперативните програми, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство и мерките от Стратегиите на Местните инициативни групи и Местната инициативна рибарска група за 2019г., са били представени от Геновева Друмева – управител на добричкия информационен център.

  • За Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.осигурения бюджет е 335 000 000 лв., с който ще се финансират проектни предложения по пет процедури. Около 117 млн. лв. са предвидени за внедряване на иновации в съществуващи предприятия и близо 59 млн. лв. за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса в МСП. Над 115 млн. лв. са планирани за развитие на регионални иновационни центрове, където допустими кандидати ще са сдружения между предприятия, научи организации, неправителствени организации, местни и регионални власти.
  • Пет са предвидените процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., с общ бюджет 116 млн. лв. С 44 млн. лв. ще се финансират процедурите по въвеждане на дуална система на обучение и усъвършенстване на системата на висшето образование за създаване на обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.
  • Оперативна програма „Околно среда“ 2014 – 2020 г.ще разполага с бюджет от близо 82 млн. лв., с който ще подкрепи проекти по седем процедури. Общините ще са допустими кандидати по процедурите „Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците“ и „Екосистемно-базирани решения за превенция и управление на риска от наводнения“ за общо 18,7 млн. лв.
  • Изпълнение на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство, и подобряване на пътната инфраструктура ще бъдат обезпечени с бюджет от 1 852 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с бюджет 92 млн. лева предвижда прием по 12 процедури за професионално ориентиране и предоставяне на посреднически услуги на младежи настанени в резидентни услуги, създаване социални предприятия и центрове социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения, дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания и други.
  • С общ бюджет от 36 млн. лв., Оперативна програма „ Морско дело и рибарство“ 2014-2020 ще стартира през текущата година дванадесет мерки с допустими кандидати юридически лица с дейности в секторите „Рибарство“ и „Аквакултура“, собственици на риболовни кораби, научни или технически публично-правни организации, публично- правни органи и физически лица.
  • Седем подмерки са включени в Индикативната годишна работна програма за 2019 г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. С най-голям бюджет ще е подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“, 50 465 860 евро за възстановяване на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ. За земеделските стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем (СПО) са предвидени средства в размер на 22 млн. евро по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Местни поделения на вероизповеданията ще са допустими кандидати по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. През септември 2019 е планирано да стартира прием на проектни предложения за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари.
  • По Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. са планирани пет процедури чрез директно предоставяне на безвъзмездни средства и една чрез подбор на проектни предложения за общо 28, 6 млн. лв.

Присъстващите на срещата са били запознати и с мерките от Стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, и „Тервел-Крушари“, които през 2019 г. ще финансират земеделски производители, бизнеса, юридически лица с нестопанска цел, читалища и общини. Местната инициативна рибарска група „Шабла–Каварна–Балчик“ ще приема проектни предложения по шест мерки за повишаване на конкурентоспособността и модернизацията на предприятията в секторите рибарството и аквакултури, разработване и внедряване на нови продукти, подобряване условията на труд на рибарите, развиване на нови форми на доход и други.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *