Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

Жените в област Добрич живеят със седем години повече от мъжете

Нивото на общата смъртност сред жителите на област Добрич продължава да е твърде високо. През 2020 година в областта са починали 3 262 души, което е 19 на 1000 човека, при средно за страната 18 на 1000, посочват от Статистическото бюро. Спрямо 2019 година броят на умрелите се е увеличил с 350.

Смъртността сред мъжете (21.2 на 1000) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17 на 1000). През 2020 година на 1 000 жени умират 1 175 мъже, при 1 122 мъже средно за страната. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (22.5‰) отколкото в градовете (17.5‰).

С най-висока смъртност в страната са областите Видин - 27.7‰, Монтана - 25.5‰, Кюстендил и Габрово - по 24.0‰. В шест области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София - 13.4‰. Област Добрич е на 10-о място в страната с 19.1 на 1000.

През 2020 година в област Добрич са починали 7 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.7‰, при 5.1‰ за страната.За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е 21.5‰, през 2005 г. - 15.4‰, а през 2019 г. - 7.4‰.

В регионален аспект през 2020 г. в общо дванадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Русе - 2.0‰, и София (столица) - 2.4‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Сливен (11.7‰) и Монтана (10.8‰).

Средната продължителност на живота в област Добрич, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 73 години и спрямо предходния период (2017 - 2019 г.) тя съвсем малко е намаляла. Средната продължителност на живота при мъжете е 69.4 години, докато при жените е 76.7 години.

Средната продължителност в страната е 74.6 години.

c