Сряда, 29 март 2023

29.03.2023

Последвайте ни

Условия за отразяване на предизборна кампания за изборите за 49-о Народно събрание, насрочени на 02.04.2023 г.

Във връзка с провеждането на предизборна кампания за изборите за народни представители в 49-ото Народно събрание на Република България, насрочени на 2 април  2023 г. „Про Нюз Добрич“ ЕООД, гр. Добрич с адрес на управление гр. Добрич, ул. „Независимост“ №2А, ет. 2, офис 202, Булстат 204800657, в качеството си на издател на информационния сайт Про Нюз Добрич /pronewsdobrich.bg/., в изпълнение на чл.187 от Изборния кодекс,

ОБЯВЯВА:

І. ЦЕНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ на агитационни материали на регистрираните за участие в парламентарни избори 2 април 2023 г. партии, коалиции от партии и инициативни комитети по време на предизборна кампания  

•     Банерна реклама:

Цените са за 4 седмици /1 месец/

Начална страница:

Pop-Up /изскачаща реклама/ – (1100x750 px) -          2 500 лева

Позиция А 1 – ТОП банер над логото на сайта, размер full length х 410 рх

-      100% ротация - 2 000 лева, 50% ротация - 1 000 лева

Позиции А - А2 + А 3 – Топ банер под логото на сайта, размери 1368 х115 рх

-      100% ротация – 1 800 лева,            50% ротация - 900 лева

Позиции А 2/А 3 – Топ банери под логото на сайта, размери 684 х115 рх

-      100% ротация - 1 200 лева, 50% ротация - 600 лева  

Позиция B – Банер с размер 300 х 250 рх

-      100% ротация  - 900 лева, 50% ротация - 450 лева  

Позиция C – Банер с размер 300 х 250 рх

-      100% ротация - 800 лева, 50% ротация - 400 лева   

Позиция D – Банер с размер 300 х 250 рх

-      100% ротация - 700 лева, 50% ротация - 350 лева  

Позиция Е – Банер под новина с размер 1 200 х 280 рх

-      100% ротация - 600 лева, 50% ротация - 300 лева   

Страница "Новини"+ Страница "Категория":

Позиция F – ТОП банер над логото на сайта, размер full length х 410 рх

-      100% ротация  - 2000 лева, 50% ротация - 1000 лева   

Позиции F - F2 + F 3 – Топ банер под логото на сайта, размери 1368 х115 рх

-      100% ротация – 1 800 лева,            50% ротация - 900 лева

Позиции F 1/F 2 - Топ банери под логото на сайта, размери 684 х115 рх

-      100% ротация - 1 200 лева, 50% ротация - 600 лева

Позиция G - Банер с размер 300 х 250 рх

-      100% ротация - 1000 лева, 50% ротация - 500 лева   

Позиция H - Банер с размер 300 х 250 рх

-      100% ротация - 900 лева, 50% ротация  - 450 лева   

Позиция I - Банер с размер 300 х 250 рх

-      100% ротация - 800 лева, 50% ротация - 400 лева   

Позиция J - Банер с размер 300 х 250 рх

-      100% ротация - 700 лева, 50% ротация - 350 лева   

Позиция К - Банер с размер 300 х 250 рх

-      100% ротация - 600 лева, 50% ротация - 300 лева   

Позиция L – Банер под новина с размер 1 200 х 280 рх

-      100% ротация - 1 000 лева, 50% ротация  - 500 лева   

•     Платени публикации – интервюта, репортажи, фоторазкази, информации, съобщения, обяви

-      изготвени от възложителя – 300 лева

-      изготвени от екип на Про Нюз Добрич  - 400 лева

Изработка на банер  - 200 лв.

III. Видеосъдържание:

 • Репортаж /3 минути/ - 400 лв.
 • Репортаж, интервю /5 минути/ - 500 лв.
 • Интервю /10 минути/ - 1 000 лв.
 • Интервю /15 минути/ - 1 200 лв.
 • Заснемане на събитие с професионална камера без допълнителна обработка на съдържанието – 10 лв./минута

IV. Видеография с дрон           

 • до 15 минути суров материал - 84.00 лв.       
 • до 45 минути суров материал - 252.00 лв.     

       Фотография с дрон            

 • 7 снимки на един обект -          84.00 лв.        
 • 10 снимки на различни обекти -          144.00 лв.  

Обработка на видео кадри с дрон /включва: Изрязване и подбор на кадри, сглобяване в композиция, добавяне на музика от налична библиотека. При желание за друг музикален фон, се заплаща допълнително такса за авторски права./   

 • до 1 минута готово видео - 84.00 лв.  
 • до 2 минути готово видео - 144.00 лв.
 • до 3 минути готово видео - 216.00 лв.
 • до 4 минути готово видео - 240.00 лв.
 • всяка следваща минута гот. вид. - 36.00 лв.  

Обработка на фото кадри с дрон

Обработка и корекция на снимки - 60.00 лв./час

Забележка: Цените са без ДДС!

Общи

Всички публикации се поместват съгласно изискванията на Конституцията на Република България, Изборния кодекс, Закона за политическите партии. Всички обявления, инициирани и предоставени от политически партии и коалиции, се заплащат предварително според избраната площ по утвърдени цени за съответната страница. Информациите се поместват задължително на български език, с надпис платено съобщение, подател, обособено поле с надпис “купуването и продаването на гласове е престъпление”, който заема не по-малко от 10% от площта на материала. Текстовете не трябва да уронват авторитета на институции и граждани, да не нарушават добрите нрави, да не съдържат обидни думи и фрази и друга непочтена и заблуждаваща информация, за която може да бъде потърсена съдебна отговорност.

Не се публикуват анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

Съдържание на текстовете

Текстовете на предизборната информация не трябва да противоречат на добрите нрави, да не накърняват името на останалите кандидати в предизборната кампания, да не съдържат заблуждаващо избирателите съдържание, обидни и накърняващи личността думи и фрази. При опит за заблуждаване на читателската аудитория и недоказани твърдения, издателят си запазва правото да не публикува поискано платено съобщение след съгласуване с юрист. За текста на публикуваните информации отговорност носят техните податели. При неверни данни всички потърпевши страни получават право на безплатно опровержение на същото място, до обема на материала, на който отговаря.

При публикуване на материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, редакцията се задължава не забавно след получаването на отговор да го публикуват. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.  Същото се прилага и когато от публикувания материал са засегнати държавни или местни органи.

Място, обем, заплащане

         Мястото и обема на банерите за политическа реклама зависи от заявеното от Възложителя /политическа партия, коалиция от партии или инициативни комитети/ и от реда на заявяване. Стойността се заплаща предварително от Възложителя, съгласно изготвен договор. Копие от платежния документ, договор и публикуваната информация се съхранява в редакцията на “Про Нюз Добрич”, за да послужи при поискване от компетентните органи. В срок до три дни от подписването на договора, редакцията се задължава да обяви на интернет страницата си (http://pronewsdobrich.bg) пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети. Плащанията, свързани с предизборната кампания, се извършват по банков път от Възложителя по банкова сметка:

Алианцбанк АД, клон гр. Добрич,

BG90 BUIN 9561 1000 5858 02

BIC  BUINBGSF

Други

Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод изборите, извършено чрез медийна услуга, трябва да съдържа информация за възложителя, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му. Информацията се представя пълно и ясно в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала. Това се прилага в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.

В предизборната кампания се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участие на кандидати и представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в търговски реклами.

Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Станислава Кръстева

Управител, Про Нюз Добрич

c