Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Удължават срока на патронажната грижа в Добрич

Удължава се срокът за възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес – „Патронажна грижа“, към проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, реши Общинският съвет. Удължаването с шест месеца е факт след предложение на Управляващия орган, базирано на приключване на срока на административния договор.

Дейностите през новия период са идентични с тези по досега изпълнявания договор, а именно предоставяне на „Патронажна грижа“ - почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, както и превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата.

Целта на дейност „Патронажна грижа“ е посрещане на социални нужди в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи, грижите за децата, достъпа до пазара на труда и реинтегрирането в него, социалното жилищно настаняване и грижите за социалното включване на уязвимите групи. За периода на удължаването Общината трябва трябва да възложи услугата на общинско предприятие, на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/ дирекция в самата общинска администрация.

c