Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Шести ден водата в Добрич не става за пиене, новите проби също са извън нормите

Към днешна дата Регионалната здравна инспекция в Добрич продължава с препоръката за питейно-битови цели  да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, водата от резервните съдове да се преварява. Това се налага от резултатите на пробите от питейната вода, които са вземани през последните дни. Те продължават да са с отклонения от здравните норми

Ден след проливния дъжд, на 3 септември, са взети 9 проби, от които 8 не отговарят на здравните стандарти – 7 в зона Добрич и 1 в зона Добрич-Запад. Дадено е предписание на водоснабдителното дружество.

На 5 септември, понеделник, са взети 10 проби. Всички те показват отклонения от здравните норми. 3 проби от зона Добрич не отговарят по показателите Колиформи, Ешерихия коли и Брой колонии при 22ºС; 7 проби от зоните  Добрич, Добрич-Запад и Стефаново не отговарят по показателите: Колиформи и Ешерихия коли.

Издадено е предписание до водоснабдителното дружество относно предприемане на всички необходими мерки, с оглед привеждане качеството на водата, подавана от зона Стефаново във водопроводната мрежа на жк Добротица и местност „Гаази баба“, гр. Добрич в съответствие със здравните изискания.

Вчера, 7 септември, са взети нови 8 проби на питейна вода от пунктове при крана на потребителя в гр. Добрич за анализ по физикохимични (цвят и мътност) и микробилогични показатели. Резултатите от изследваните общо 8 проби питейна вода по физико-химични показатели показват при 2 от пробите, взети от пунктове в зона Добрич, отклонения от здравните изисквания по показателите цвят и мътност. Очакват се резултатите от изпитванията по микробиологични показатели.

Към днешна дата за населението от гр. Добрич остава в сила препоръката за питейно-битови цели  да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, водата от резервните съдове да се преварява.

РЗИ-Добрич ще продължи да следи проблема и при получаване на резултатите по микробиологични показатели от пробонабраните на 07.09.2022 г. проби води, допълнително ще информира населението за съответствието им с изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

c