Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

Приеха стратегия за развитие на АЕМО Стария Добрич

Мнозинството в Общински съвет Добрич прие Стратегия за развитие на Архитектурно-етнографския комплекс на открито „Стария Добрич”.

Предложението бе представено от председателя на Временната комисия за развитие на комплекс „Стария Добрич” Десислава Трифонова.

Целта на приетата стратегия е да се определят насоките за бъдещо развитие на Архитектурно етнофския музей на открито “Стария Добрич” (АЕМО). Времевият хоризонт на стратегията е средносрочен и обхваща период от десет години. Документът би следвало да послужи като основа за разработването на детайлни планове за действие - план за неотложни мерки (до 1 година), краткосрочен (до 5 години) и дългосрочен (до 10 години).

Визията гласи Етнографски комплекс “Стария Добрич” да бъде един от символите на град Добрич, който съхранява и популяризира традиционни български занаяти, да е своеобразен пазар за предлагане продукцията на местните майстори да привлича граждани и гости на града, да е пространство за организиране на изложения и пазари, за отбелязване на традиционни народни обичаи и чествания, да създава възможности на подрастващите да се запознаят и обикнат традиционни занаятчийски професии и да инициира информационни срещи и обучения.

Мисията на Етнографски комплекс “Стария Добрич” е да дава възможност на всички посетители - граждани и гости на града, да се запознаят с традиционни български занаяти, да наблюдават работата на майсторите и да закупят произведени от тях стоки, чрез активна маркетингова политика, търсене на контакти с различни заинтересовани страни (туроператори, туристически агенции и др.) и създаване и съблюдаване на стандарти, които гарантират съхраняването на българските традиции.

Етнографският комплекс се разглежда като е пространство за изложения и пазари, активен участник в тяхното организиране, рекламиране, провеждане и контрол на качеството на предлаганите стоки и услуги. Той съще се разглежда и като своеобразно “училище”, което има за цел да привлече вниманието на подрастващите към занаятчийските професии, чрез организиране на информационни срещи, представяния на професии, творчески работилници и обучения, поддържайки непрекъснати контакти с училищата в града, областта и страната.

Стратегическите цели на Етнографския комплекс са:

Десислава Трифонова

Да се опазва и поддържа сградния фонд и територия на етнографския комплекс и да се създаде система и/или орган за управление на АЕМО, която да включва поддържане и развитие на материалната база и организиране на дейността;

Да се опазва, поддържа и популяризира етнографския комплекс чрез участие на всички заинтересовани страни (Общински съвет, общинска администрация, майстори - занаятчии, ЮЛНЦ, които са свързани с дейността на комплекса и др.);

Да се търсят различни възможности за разширяване и обогатяване дейността на етнографския комплекс чрез активна маркетингова политика.

Задачите пред АЕМО са да се учреди управляващ орган, да се определи дейността му и организациите, с които ще взаимодейства, да му се вменят права и задължения, да се изготви ново име на Етнографския комплекс, да се разработят мерки за популяризиране и маркетинг на етнографския комплекс, занаятите и събитията, които се организират в него.

Също да се разработят детайлни планове за действие - план за неотложни мерки, краткосрочен и дългосрочен, да се проектират уеб-страница, страници в социалните мрежи, триезична дипляна на френски, английски и български език и др.

В Общинския съвет

В рамките на дебата по проекта на решение общинските представители отхвърлиха предложение на  Комисията по бюджет, финанси и данъчна политика да отпадне т. 2 и така остана задачата на Общинска администрация да разработи Правилник за работа на общинска администрация относно изпълнение на Стратегията и да го представи на Общински съвет за одобрение.

Дебатът след това отиде в посока, какъв срок да бъде възложен за изпълнение на горепосочения правилник. Общинският съвет отхвърли предложение на Комисията по промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост, срокът да се увеличи до месец май (увеличение с 2 месеца), вместо заложения срок в проекто-решението до месец март.

Все пак срокът бе удължен, след като вносителят прие предложение на Комисията по култура, вероизповедания и етнически въпроси срокът да бъде увеличен до месец април (увеличение с 1 месец).

Комисията по законност, обществен ред и контрол предложи т. 3.2 от проекта на Стратегията да отпадне. Той гласи “Създаването на обособена структура (орган за управление) на комплекса, включваща директор, счетоводител, двама експерти и хигиенист, би струвало на бюджета на община Добрич приблизително 159 324 лв, на година, от които: 123 324 лв. за възнаграждения на персонала; 36 000 лв. за издръжка на дейността”. Предложението бе прието от вносителя.

Финалният вариант на Стратегия за развитие на АЕМО „Стария Добрич“ бе приет с 25 гласа “за” и 2 “въздържал се”.

c