Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

По мащабна инвестиционна програма за над 2 милиона лева работи Община Тервел

Инвестиционната програма на Община Тервел за 2022 г. не е малка. Стойността й е над 2 000 000 лева, а обектите, които са предвидени за изпълнение и инвестиции са  повече от 30 и са в различни населени места в общината, съобщи заместник-кметът Дияна Илиева. За преобладаващата част от обектите се изпълнява проектиране, изготвяне на доклад за съответствие на техническия проект, издаване на разрешение за строеж, строителство, строителен и авторски надзор. Всяка от тези дейности е обхваната в обявени и проведени обществени поръчки. Малки по обем ремонти по общинската инфраструктура се изпълняват и от работници, които  са служители на Община Тервел. По-съществените от обектите, по които се работи, беше работено или ще се работи през този строителен сезон са:

- Ритуален дом в гр. Тервел – основен ремонт: Проектът се финансира от Проект „Красива България“ и от Община Тервел. Подменя се дограмата на цялата сграда, освежават се фасадите, прави се вътрешен ремонт. Миналата година беше ремонтиран и покривът, което позволява старата, строена в първата половина на миналия век сграда, да се обнови, без да се нарушава нищо от стила на архитектурата й. Ремонтът е е към своя край. Общината обмисля и допълване на обзавеждането на двете зали за поздрави и на кухненския блок.

- Болнична аптека в гр.Тервел - преустройство: Аптеката е образувана чрез преустройство на фасадата и коридора на бившето рентгеново отделение на болничната сграда. Р емонтът се извършва по одобрен технически проект и се финансира от Община Тервел.

- Двор на медицински заведения в гр. Тервел - текущ ремонт:  Ремонтът се финансира по ПМС № 326/2021 г.

- Фасади на СУ „Й. Йовков“ в гр.Тервел – текущ ремонт: Ремонтът се финансира по ПМС № 262/2021 г.

- Ритуален дом в с. Зърнево – изграждане, оборудване и обзавеждане: Обектът представлява нова сграда с площ от 1000 кв.м, която се изгражда върху свободен терен, включително се обзавежда. Финансирането е изцяло по ПМС 360/2020 г.

- Улици в селата Орляк ( 2 улици) , Жегларци, Зърнево, Божан, Нова Камена и Балик ( 2 улици)  – проектиране, строителство, авторски надзор: Основен ремонт, който се финансира със средства от капиталоват програма на Община Тервел;

- Открита спортна площадка в ОУ в с.Нова Камена – основен ремонт:Проект, финансиран по стратегията на МИГ Тервел – Крушари, приключен и отчетен пред Държавен фонд „Земеделие“;

- Домашен социален патронаж в гр.Тервел – ново оборудване и текущ ремонт на помещения: Оборудването се финансира чрез общински проект пред Фонд „Социална закрила“ и се съфинансира от Община Тервел. През м. август патронажът не работи и се прави освежаване на помещенията от работници на Община Тервел;

- Улици в гр.Тервел – текущ ремонт: изкърпени са нарушени след ВиК аварии участъци на 21 улици в гр.Тервел.Финансирането е от бюджета на Община Тервел;

- Алеи и чешма в  нова част на гробищен парк в гр.Тервел-текущ ремонт: в новата част на гробищния парк е направена  асфалтова алея, предстои да се направи бетонова алея и нова чешма с декоративна бетонова отливка. Финансирането е от бюджета на Община Тервел;

- Алея в градски парк Тервел – текущ ремонт: възстановена е алея в градския парк , която  свързва централната част на парка с пътя за с.Полк.Савово.Финансирането е от бюджета на Община Тервел;

- Покрив на читалище в с. Кочмар – основен ремонт: В момента се изготвя технически проект за ремонта, след което ще бъде обявена обществена поръчка за избор на строител. Финансирането е от бюджета на Община Тервел;

- Улици 2-ра и 6-та в с.Ангеларий – текущ ремонт: Ще се изпълни кърпеж на най-големите увреждания на настилките на улици 2-ра и 6-та в селото. Финансирането е от бюджета на Община Тервел;

През настоящата година Общината проведе обществени поръчки и извърши или й предстои да извърши много доставки.

Приключи възлагането и предстои сключване на договор за:

  • Доставка на два автомобила за разнос на храна, чрез които ще се обнови автопарка на домашния социален патронаж. Финансирането е по ПМС № 326/2021 г.;
  • Доставка на нов автомобил за  ежедневното транспортиране на лекари от Добрич до медицинския център в гр.Тервел. Финансирането е по ПМС № 326/2021 г.;
  • Доставка на настолни компютри и периферия за обезпечаване на работата на лекарските кабинети в медицинския център в гр.Тервел. Финансирането е по ПМС № 326/2021 г.;
  • Доставка на преносими компютри за нуждите на общинската администрация в гр.Тервел. Финансирането е по ПМС № 326/2021 г.;

Изпълнени са вече доставки на:

  • Настолни компютри за нуждите на общинската администрация и звената към нея в гр.Тервел. Финансирането е от бюджета на Община Тервел;
  • Преносими компютри за домуващите в Дом за стари хора в с. Полк. Савово - финансиране по проект „Патронажна грижа+“ в Община Тервел  по ОП “Развитие на човешките ресурси“.
c