Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Осигуряват самостоятелен офис за „МИГ Тервел-Крушари”

Предложение за осигуряване на самостоятелен офис за работа на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Тервел-Крушари” ще внеса на предстоящото заседание на Общинския съвет /ОбС/ на Тервел заместник кметът Дияна Илиева. Сесията на местния парламент ще се проведе на 29 юни.

Предложението е да бъде учредено право на ползване върху втори етаж от сграда, намираща се в имот с начин на трайно ползване „Квалификационен център”. Срокът на ползване ще е 10 години. През периода всички разноски, включително и извършване на текущи ремонти, ще се поемат от бюджета на Сдружението.

На заседанието на ОбС ще бъде определен представител на Община Тервел и неговите позиция и мандат по решенията, посочени в дневния ред на редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Добрич , насрочено за 30 юни. Ще бъде създадена Наблюдателна комисия към ОбС във връзка със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и определяне на нейния състав. В дневния ред са предвидени още изменение и допълнение Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2022 година, определяне маломерни имоти от Общинския остатъчен фонд и Общинския поземлен фонд и други.

c