Неделя, 25 февруари 2024

25.02.2024

Последвайте ни

ОИЦ Добрич представи проекта на програма INTERREG VI-A Румъния – България

На Форум за валоризация на мерките за по-добра защита на населението в региона при извънредни ситуации, организиран по проект ROBG - 415 „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион „Кълъраш – Добрич, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния – България, Геновева Друмева, управител на Областен информационен център – Добрич представи проекта на програмата INTERREG VI-A Румъния – България, съобщават от ОИЦ.

Основната цел на трансграничния проект е да се създаде устойчиво партньорство от двете страни на границата за ранно предупреждение и адекватна реакция в извънредни ситуации и обмен на информация и ресурси, както на институционално ниво, така и сред широката общественост и доброволните формирования.

За постигане на тази цел бяха проведени поредица от семинари, в област Добрич и Кълъраш, за представяне на Съвместната стратегия и Съвместен план за действие по проекта Финалната част от семинарите бе проведеният форум.

В двудневната програма на форума бяха представени:

  • Анализ и оценка на рисковете от пожари, наводнения, снегонавяване, земетресения и други природни бедствия, както и производствени аварии, вкл. радиационно изтичане, които могат да засегнат териториите на община Добричка и окръг Кълъраш;
  • Съвместната стратегия и Съвместен план за действие по проекта;
  • Дейностите на доброволческите формирования в област Добрич и добри практики;
  • Дейностите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", ЦСМП, ОД на МВР и ОС на БЧК  по Плана за обща намеса при извънредни ситуации;
  • Анализ и оценка на проведените симулационните учения в община Добричка и окръг Кълъраш.

Бяха прожектирани и обсъдени двата филма: на Община Добричка – водещ партньор по проекта, и на партньора - Инспектората за извънредни ситуации „Barbu Stirbei“на Окръг Кълъраш, Румъния.

При представяне на проекта на програмата INTERREG VI-A Румъния – България, Геновева Друмева акцентира върху Приоритет 2 ПО-ЗЕЛЕН РЕГИОН,  СЦ 2.4. Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, взимайки предвид екосистемните подходи, по който ще се финансират дейности като: предотвратяване и управление на риска от природни и опасни събития (например наводнения, пожари, засушавания, ерозия, земетресения и свлачища) и рискове, свързани с човешката дейност; насърчаване на устойчивостта при бедствия; подобряване на капацитета за превенция на риска и интервенции в трансграничния регион чрез разработване на съвместни оперативни центрове и съвместни планове за интервенции; повишаване на капацитета за намеса и реакция чрез инвестиции в оборудване и превозни средства, ИТ системи; разработване на общи учебни програми за обучение и разгръщане на съвместни учения, включително на службите за доброволно реагиране; подобряване на трансграничната координация и капацитет за адаптиране към изменението на климата и свързаните с него рискове (наводнения, пожари, хидроложки суши, замърсяване); разработване на съвместни методологии за оценка на риска и мониторинг на риска в трансграничната зона (риск от наводнения, включително поройни наводнения, риск от засушавания) и др.

Накрая на форума бяха обсъдени възможностите за партньорство в новия програмен период. Представителите и на двамата партньори изразиха намеренията и желанията си за продължаване и разширяване на партньорството си в нови проекти по новата програма INTERREG VI-A Румъния – България.

c