Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

ОИЦ-Добрич представи подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Областният информационен център – Добрич проведе онлайн информационна среща, на която Михаела Козовска, експерт ИОУ, представи процедурата BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 39 116 000 лв., от които 85% европейско и 15% национално финансиране.

По подмярката ще се финансират проекти допринасящи за по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; подобряване опазването на околната среда и устойчиво и цифрово икономическо възстановяване, съобщават от Областния информационен център.

Могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, признати групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца. Икономическият размер на стопанството на кандидатите трябва да е минимум 8 000 евро, измерен в стандартен производствен обем (приложение 17 от пакета с приложения за кандидатстване).

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 29 337 лв., а максималния - 586 740 лв. Процентът на съфинансиране е до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, и до 40%  за големи предприятия по смисъла на ЗМСП. За проектни предложения, включващи преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС (приложение №5 от пакета с документи за информация) в продукти извън посочените в приложението финансовата помощ е до 45% за средните предприятия, и до 50% за микро и малки предприятия.

Задължително кандидатите представят бизнес план по образец (Приложение № 6), който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в случаите, когато са планирани строително-монтажни работи  – за 10-годишен период.

В проектното предложение кандидатите мога да вложат средствата в изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга; закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване, земя, специализирани транспортни средства; изграждане/модернизиране на лаборатории, собственост на кандидата; закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност и др. Допустими за финансиране са и предварително направени разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение, но не по-рано от 01.01.2014 г.

Кандидатите не могат да кандидатстват за разходи, които са били включени в подадени от тях проектни предложения по приключилата на 31 март 2022 г. процедура BG06RDNP001 - 4.015 - подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Приоритетни ще са проекти, включващи инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори ("Плодове и зеленчуци", "Животновъдство", "Етеричномаслени и медицински култури"); имат интегриран подход; осигуряват устойчива заетост или допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа, на 17 август 2022 г. Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) на https://eumis2020.government.bg, с използването на валиден Квалифициран електронен подпис. Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието - https://bit.ly/3NpszDm, и в ИСУН 2020 - https://bit.ly/3zle2o2

За пропусналите срещата, записът може да бъде гледан на Facebook страницата на ОИЦ-Добрич, на следния линк: https://www.facebook.com/oic.dobrch/videos/432301402055368

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук https://www.facebook.com/oic.dobrch

c