Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Обявяват конкурс за управител на „Градски транспорт Добрич” ЕООД

Предстои утре Общинският съвет да гласува откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на дружеството

Общинският съвет в Добрич предстои утре да гласува откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Градски транспорт Добрич” ЕООД. Докладната записка е внесена от Росица Йорданова, заместник - кмет на Община Добрич.

Местният парламент ще сформира комисията, която да проведе конкурса. Предвижда се тя да се оглавява от заместник-кмет, а членовете да са служител от общинска администрация, двама общински съветници и общински юрист.

Към момента дружеството се управлява и представлява след проведен конкурс от Катя Вергилова Петкова с Договор за управление от 20.09.2019г., за срок от четири години. Новата процедура се възлага с оглед изтичане на срока на действащия договор за възлагане на управлението на дружеството „Градски транспорт Добрич” ЕООД.

Кандидатите  трябва да имат завършено висше образование, най–малко 5 години професионален опит, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност, да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори и др. 

В 7-дневен срок от влизане в сила на решението, обявата за конкурса следва да се публикува, а документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 15 дневен срок след публикуване на обявата.

Конкурсът ще се проведе на три етапа - по документи, представяне на бизнес програма и събеседване с кандидатите.

c