Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Обява на Община Тервел за търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и обекти

На основание чл.44 , ал.1,т.1 и  ал. 2   от ЗМСМА, чл.14,ал.1, ал.2,ал.3 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.1 и ал. 2,чл.18,ал.1 и ал.2 и чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата  за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел и  Решение № 7-86/16.07.2021 г. ,Решение №1-7/27.01.2022г. и Решение №7-68/26.05.2022г. на ОбС гр.Тервел  и Заповед № 352 / 13.06.2022 г. на кмета  на Община Тервел,                             

ОБЯВЯВА

Провеждането на публичен търг с явно наддаване на 15.07.2022 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Тервел, гр. Тервел за отдаване под наем на  терени  и обекти общинска собственост  за срок от 5 години , както следва:

І. СВОБОДНИ  ТЕРЕНИ

ИмотНачална месечна тръжна цена
1Общински терен представляващ Петно № 1 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на  преместваем  обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК  на гр.Тервел / кв.105, парцел II по  ЗПР на  гр.Тервел / и  АПОС №3208/18.09.2017г. 48,96лв.
2Общински терен представляващ Петно № 2 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на  преместваем  обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК  на гр.Тервел / кв.105, парцел II по  ЗПР на  гр.Тервел / и  АПОС №3208/18.09.2017г. 48,96лв.
3Общински терен представляващ Петно № 3 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на  преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК  на гр.Тервел / кв.105, парцел II по  ЗПР на  гр.Тервел / и  АПОС №3208/18.09.2017г.48,96лв.
4Общински терен представляващ Петно № 4 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198 по КК на гр.Тервел /кв.105, парцел II по  ЗПР на  гр.Тервел/ и  АПОС №3208/18.09.2017г.48,96лв.
5Общински терен представляващ Петно № 5 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198  по КК  на гр.Тервел /кв.105, парцел II по  ЗПР на  гр.Тервел / и  АПОС №3208/18.09.2017г.48,96лв.
6Общински терен представляващ Петно № 6 с площ 16,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198  по КК  на гр.Тервел /кв.105, парцел II по  ЗПР на  гр.Тервел / и  АПОС №3208/18.09.2017г.48,96лв.
7Общински терен представляващ Петно № 9 с площ 10,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198  по КК  на гр.Тервел /кв.105, парцел I по  ЗПР на  гр.Тервел / и  АПОС №3208/18.09.2017г.20,40лв.
8Общински терен представляващ Петно № 10 с площ 10,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1198  по КК  на гр.Тервел /кв.105, парцел I по  ЗПР на  гр.Тервел / и  АПОС №3208/18.09.2017г.20,40лв.
9Общински терен с площ 15,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в кв.40, парцел I по  ЗПР на  гр.Тервел /между музей и жилищен блок „Химик“ / и  АЧОС №320/19.10.2001г.30,60лв.
10Зелена площ /триъгълник/ между ул.“Княз Борис I“ и ул.“Цар Калоян“ с площ 18,00 кв.м. и АПОС №160/04.09.2000г.55,08лв.
11Общински терен с площ 8,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект между кв.57/59 по ЗПР на  гр.Тервел заемащ тротоарна площ в началото на  ул.“Баба Тонка“ с лице към ул.“Хан Аспарух“ и  АПОС №317/27.09.2001г.16,32лв.
12Общински терен с площ 17,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в кв.69, парцел I по  ЗПР на  гр.Тервел и АЧОС №36/05.05.1998г.34,68лв.
13Общински терен с площ 40,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в кв.28, парцел II, УПИ VIII по РП на с.Жегларци и АПОС №4961/02.03.2021г.59.40лв.
14Общински терен с площ 12,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.2162 по КК на гр.Тервел /кв.63, парцел I по ЗПР на гр.Тервел / и АЧОС №3888/26.06.2019г.9,24 лв.
15Общински терен с площ 20,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект в имот с идентификатор 72271.501.1282 по КК на гр.Тервел /кв.57, по одобрена схема на Главния архитект на гр.Тервел/ и АЧОС №344/16.01.2002г.15,40 лв.

2.  Трговски  обекти :

          ИмотНачална месечна тръжна цена /без  ДДС/
1Обект общинска собственост в с.Безмер, кв.29, парцел IX по РП на с.Безмер за магазин с площ 13,00 кв.м. и АОС №150а/19.07.2000г.25,27 лв.
2Отдаване под наем за поставяне на кафе-машина с площ 2 кв.м. в сградата на община Тервел с кадастрален №72271.501.1468 / централен вход/ и АПОС №1719/01.09.2011г.8,92 лв.
3Отдаване под наем за поставяне на кафе-машина с площ 2 кв.м. в сградата на община Тервел с кадастрален №72271.501.1468 / страничен вход/ и АПОС №1719/01.09.2011г.  8,92 лв.
  4        Обект общинска собственост в гр.Тервел, Сграда със смесено предназначение с идентигикатор 72271.501.1198.6 /Стоматология/, етаж II, последното помещение в ляво /стая към стом.III/ с площ 17,10 кв.м. и АПОС №3208/18.09.2017г. за ветеринарен кабинет.43,61 лв.

ІІ. Определям дата за провеждане на търга 15.07.2022 г.  от 10.00 часа  в заседателната зала на Община Тервел.

ІІІ. Определям депозит за участие в търга в размер на 30% от началната тръжна цена,

който се заплаща до 14.00 ч. на 13.07.2022г. в касата на IV етаж в Община Тервел или се внася по набирателната сметка на Община Тервел-BG44UNCR96603327005216, BIC:UNCRBGSF при банка „Уни Кредит Булбанк”.

ІV. Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сумата от 10.00 лв./ Десет  лв. / без ДДС в брой  от 15.06.2022г. до 12.00 ч. на 13.07.2022г. от касата на І-ви етаж на общинска администрация.

V. Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 ч. на 13.07.2022г. в Деловодството на Община Тервел.

VI.Оглед на общинските терени и обекти за отаване под наем се извършва от 15.06.2022г. до 13.07.2022г. от 09.00 до 15.30ч. след закупуване на тръжна дакументация и направена предварителна заявка за оглед.

Допълнителна информация може да получите в стая № 102 в сградата на общината или на

тел.057512124

c