Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

Общината даде читалище „Добрич-2017“ на съдия-изпълнител, той излезе с отворено писмо

Председателят на читалището Николай Нейчев обвинява администрацията, че е издала противозаконен акт. От Общината твърдят, че читалището не е плащало текущи разходи и такса "Битови отпадъци"

Отворено писмо разпространи председателят на НЧ „Добрич 2017“ Николай Нейчев. То е адресирано до председателя на Народното събрание, президента, премиера, главния прокурор, лидерите на политически партии у нас, НСОРБ, председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители, до медиите.

В него Нейчев припомня, че с решение 36-8/31.07.2018 година на Общински съвет Добрич народно читалище „Добрич 2017“ получи за безвъзмездно ползване сградата на бившето СОУ „Дора Габе“ и със своите близо 7000 кв. м застроена площ я превърна в най-голямата жилищна сграда в България.

„През всички тези години не сме получили нито една фактура за ток и вода. Има и пасантни електромери и водомери, които са включени към същата сметка, но не знаем дали и как са отчитани, защото не сме виждали инкасатори при тях и не знаем дали съответните прибори са регистрирани по надлежния ред. Едва ли някой друг в тази държава плаща четири години без нито една фактура.

През февруари имахме поредна среща със заместник-кмета Елка Димова, на която останахме с впечатлението, че сме уточнили детайлите по установяване на точните суми и предстои споразумение за разсрочено плащане.

/Предшественичката на Е. Димова ни бе наредила да плащаме веки месец о 400-500 лева. И ние плащахме, за което има съответните документи и входирано писмо до кмета./

Изведнъж, три месеца по-късно Община град Добрич е завела изпълнително дело чрез съдия-изпълнител Слави Сербезов за 5381 лева, без да сме отказвали да плащаме.

Вероятно това е така, защото не разполагат с нужните документи за подписване на споразумение за разсрочено плащане!?

Налице е противозаконен акт, тъй като ЗНЧ гласи: Чл. 25 Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалищата, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение, освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения“, се посочва в Отвореното писмо.

Про Нюз Добрич потърси за коментар по казуса Община град Добрич.

От там отговориха, че с НЧ „Добрич-2017“ има сключен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот от 28.08.2018 г. На основание раздел IV от този договор, читалището е задължено да заплаща за своя сметка всички текущи разходи, които са свързани с ползването и поддръжката на имота, както и съответните такси за битови отпадъци, в определените за това срокове.

„През целия срок на договора, от НЧ „Добрич-2017“ не е заплащана такса битови отпадъци, поради което са издадени Актове за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК (АУЗ), както следва:

  • АУЗ № 107-522/22.06.2020 г., за задължения за такса битови отпадъци (ТБО) за 2018 г и 2019 г., общо в размер на 3 635.66 лв. и дължимата към момента лихва. Към АУЗ е издадена и Покана за доброволно изпълнение на основание чл.4 и чл.9 от ЗМДТ. Господин Нейчев е уведомен за издадените документи със съобщение № 70-0-13/23.06.2020 г. Връчването на АУЗ и ПДИ удостоверено с обратна разписка от 26.06.2020 г.
  • АУЗ № 107-124/26.01.2022 г. за задължения за такса битови отпадъци за 2020 и 2021 г., общо в размер на 5 953.74 лв, от които 5 453.46 лв ТБО и 500.28 лв. лихви. Към АУЗ е издадена и покана за доброволно изпълнение на основание чл.4 и чл.9 от ЗМДТ. Господин Нейчев е уведомен за издадените документи със съобщение с изх.№ 46-06-4/28.01.2022 г.

След проведени срещи и разговори с г-н Нейчев във връзка с установените задължения и липса на реални действия от негова страна, свързана с тяхното погасяване, АУЗ и ПДИ от 2020 г. са предадени на частен съдебен изпълнител за принудително изпълнение на публични общински вземания“, посочват от Общината.

Според отговора на администрацията задължения за възстановяване на текущи разходи, свързани с ползването и поддръжката на имота са както следва:

  • 2018 година: Начислени задължения 122.85 лв. Платени задължения: 0 Остатък в края на годината 122.85 лв.
  • 2019 година: Начислени задължения 2 823.54 лв. Платени задължения: 1 333.33 Остатък в края на годината 1 613.06 лв.
  • 2020 година: Начислени задължения 5 596.64 лв. Платени задължения 0 Остатък в края на годината 7 209.70 лв.
  • 2021 година: Начислени задължения 8 771.87 лв. Платени задължения 3 333.33 лв. Остатък в края на годината 12 648.24 лв.
  • 2022 година, към 26.05.2020 г. Начислени задължения 4 942.26 лв Платени задължения 1 666.65 лв. Остатък към тази дата 15 923.8 лв.

„В началото на 2022 година, на проведена среща между г-н Николай Нейчев и г-жа Елка Димова, на която е постигнато споразумение на г-н Нейчев да бъде предоставена подробна информация за потреблението на ел.енергия и вода в ползваният от читалището обект. Информацията е подготвена в табличен вид и предоставена на НЧ „Добрич-2017“ с писмо с изх.№ 76-06-6/31.03.2022 г., изпратено с обратна разписка на 04.04.2022 г. Писмото е върнато в община Добрич от Български пощи ЕАД с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“ на 26.05.2022 г. По задълженията за консумирана ел.енергия и вода, община Добрич не е предприемала мерки за принудително събиране“, посочват още от Общината.

c