Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

Община Тервел - взаимодействие с гражданите 

В рамките на проект, изпълняван от „Про Нюз Добрич“ ЕООД,  е извършен Експертен анализ по Дейност 2: Проучване, обследване и анкетиране на гражданско участие в местното управление - сигнали, връзка местни власти-бизнес“ във връзка с изпълнение на проект: „Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от  Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в областта – „Добро управление на местно ниво“.

Публични обсъждания и проучвания на мнението на гражданите и бизнеса и онлайн анкети:

Малко над 20 са проведените през последните 4 години публични обсъждания при планиране на публичните ресурси в община Тервел. Те са по теми, свързани предимно с актуализация на капиталовата програма, бюджет, програма и стратегии от различен характер. Броят на участвалите гражданите е около 100. Те са направили около 20 предложения по теми, свързани с бюджета и обектите за изпълнение. Приблизително 90% от направените предложения са включени в окончателния документ.

Община Тервел задължително разработва  анонси за различни групи заинтересовани страни при публикуване за публично обсъждане на проекти на документи, свързани с планиране и разходване на бюджетни средства. Най-често те са за общинския вестник и сайт. Общинска администрация полага нужните усилия материалите за публично обсъждане проекти на документи, свързани с планиране и разходване на бюджетни средства да бъдат максимално достъпни и разбираеми за широката аудитория. В медии и чрез комуникационните канали на Общината се публикува информация за изразените от заинтересовани страни становища по обявени проекти на документи, свързани с планиране и разходване на бюджетни средства.

Комуникация на общинската администрация с бизнеса:

Община Тервел анализира периодично динамиката на инвестиционната активност във вашата община на база заявени и ползвани услуги, свързани с инвестиционните процеси и се търсят способи за снижаване на себестойността на услугите, ползвани от бизнеса  с цел създаване на по-благоприятна среда за предприемачество.

При обявяване на обществени поръчки, възлагани от Общината има случаи да се поставят изисквания към участниците да наемат определен, съответстващ на спецификата на съответната поръчка брой от безработни лица, регистрирани като безработни – като мярка за закрила на заетостта и възможност, дадена на възложителите чрез ЗОП и като мярка за участие на местната общност в обектите.

През 2021 г. е образувано едно дело от фирма-участник в обществена поръчка на Община Тервел. То е спечелени от Общината. През последните 4 години са заведени 2 дела за обжалване на обществени поръчки, едно от тях е по проект с европейско финансиране. Две са делата, завършили в полза на Община Тервел

Канали за комуникация на гражданите с общинската администрация:

С въвеждане на епидемичната обстановка кметът, заместниците му, председателят на Общинския съвет и общинските съветници, нямат установен график за приемане на граждани. Въпреки това почти няма случай на отказана среща от тяхна страна с граждани. След отпадането на извънредната епидемиологична обстановка във връзка с пандемията от  Covid-19 са възстановени приемните дни на кмета, достъпът до всички звена на администрацията – също. 

Бюджетът на Общината за договори с медиите през последните 4 години е в размер между 12 и 15 хиляди лева. Медиите, с които Общината сключва договори, се определят на  регионален принцип, на покритие на община Тервел.

Договорите не дават основание на Общината да има претенции и да се намесва в редакционната политика на медиите.

Публичност и участие на заинтересованите страни в подготовка, приемането и реализирането на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО):

Общинска администрация е разписала и обсъдила  План за интегрирано развитие на общината (ПИРО). Чрез него са решени проблемите с информирането на гражданите и бизнеса.  ПИРО е приет през 2021 г.

Чрез електронни анкети широката обществена е привлечена при разработването на ПИРО. Информацията за Плана достига до максимален брой представители на заинтересованите страни чрез срещи с браншови и неправителствени организации.  Осигурено  е участието на заинтересованите страни в обсъжданията и вземането на решенията по отношение на ПИРО. Публикуват се съобщения за публично обсъждане в медиите, използват се електронни анкети.

Разпространени са 2 броя прессъобщения и обзори, насочени към медиите, като средство за осведомяване на местната общност за действията по съставянето на плана за развитие.

Проведени са 2 информационни срещи с целеви групи. В тях са участвали 10 представители на бизнеса и НПО. Във връзка с разработването и приемането на ПИРО е проведено едно обществено обсъждане, в което са участвали 10 представители на заинтересованите страни, от които трима граждани. Те са направили предложения и всички са включени.

Община Тервел няма омбудсман.

Проектът “Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

c