Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

Община Добричка - взаимодействие с гражданите 

В рамките на проект, изпълняван от „Про Нюз Добрич“ ЕООД,  е извършен Експертен анализ по Дейност 2: Проучване, обследване и анкетиране на гражданско участие в местното управление - сигнали, връзка местни власти-бизнес“ във връзка с изпълнение на проект: „Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от  Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в областта – „Добро управление на местно ниво“.

Провеждане на публични обсъждания и проучвания на мнението на гражданите и бизнеса и онлайн анкети:

Във връзка с планиране на публичните ресурси в община Добричка ежегодно във всички 68 населени места в се провеждат общи събрания на населението, на които се обсъждат въпроси: проект на бюджет на общината, план-сметката за дейност “Чистота“, строителната програма на общината, разпределение на средствата от управление и разпореждане с общинска собственост, полагащи се на всяко село.

В общината се прави публично обсъждане на бюджета за съответната година и на отчета на бюджета за изминалата година. Публично се обсъжда промяна на капиталовите разходи и поемане на общинския дълг.

По данни от протоколите за проведените публични обсъждания всяка година участие са вземали между 600 и 800 граждани. Предложения са постъпвали само от част от тях. Основно са по темите благоустрояване, хигиенизиране, обществен ред, социални услуги и др. По-голяма част от предложенията на гражданите, направени на общите събрания, се включват за изпълнение по бюджета на общината за съответната година.

Комуникация на общинската администрация с бизнеса:

Периодично се анализират динамиката на инвестиционната активност в Община Добричка на база заявени и ползвани услуги, свързани с инвестиционните процеси. Търсят се способи за снижаване на себестойността на услугите, ползвани от бизнеса в общината с цел създаване на по-благоприятна среда за предприемачество, както и съкращаване на сроковете за предоставяне на тези услуги. При обявяване на обществени поръчки, финансирани по програма „Красива България“, се поставят изисквания към участниците да наемат определен, съответстващ на спецификата на съответната поръчка брой от безработни лица, регистрирани като безработни. Това е мярка за закрила на заетостта и възможност, дадена на възложителите чрез ЗОП и като мярка за участие на местната общност в обектите, реализирани от Общината.

Четири дела по обществени поръчки са заведени от фирми-участници в обществени поръчки на Общината. Две от тях са спечелени от Общината. Към настоящия момент няма основание да има наказани служители. Четири са делата за обжалване на обществени поръчки, заведени през последните 4 години. Всички те са по проекти с европейско финансиране. Две от тях са спечелени от Общината.

Канали за комуникация на гражданите с общинската администрация:

Приемните дни на кмета на Община Добричка, заместниците му, председателя на Общинския съвет и общинските съветници са един път в седмицата, като по време на пандемията представителите на общинската администрация нямаха приемни дни. 433 граждани са посетили приемните дни на кмета и заместниците му през последните 4 години. Основните проблеми, които са поставили са във връзка с устройство на територията, благоустрояване, трудова заетост, социални проблеми и др.  На по-голяма част от поставените основни проблеми е намерено решение.

За последните 4 години в община Добричка са регистрирани 319 жалби и сигнали. Всички постъпили сигнали са разгледани в законово установения срок и за по-голямата част от тях е намерено решение. Кметът осъществява периодични срещи с жителите на населените места от общината, на които се обсъждат всякакви въпроси от местен характер. Общинската администрация е проактивна в процеса на информиране и създаване на публичност.

В Община Добричка няма постъпили сигнали за корупция.

Публичност и участие на заинтересованите страни в подготовка, приемането и реализирането на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО):

Община Добричка има разписан и обсъден План за интегрирано развитие на общината (ПИРО), приет от Общинския съвет. Проблеми с информирането на гражданите и бизнеса в него са относително решени.

При разработването на ПИРО широка обществена подкрепа е привлечена като са използвани анкети, публикувани на интернет страницата на Община Добричка, организирани фокус групи и публикувана информация в медиите.

Участието на заинтересованите страни в обсъжданията и вземането на решенията по отношение на ПИРО е осигурено. Осъществено е гражданското участие в процесите на вземане на решения по публични политики чрез проведени анкети, публикувани на интернет страницата на община Добричка, организирани фокус групи и информация, предоставена в населените места чрез кметове и кметски наместници.

Във връзка с разработването и приемането на ПИРО са проведени пет обществени обсъждания. В тях са участвали общо 81 души - представители на заинтересованите страни.

При разработването и приемането на ПИРО са участвали 43 граждани. Участвалите при разработването и приемането на ПИРО граждани не са направили предложения. 

В Община Добричка няма Омбудсман.

Проектът “Гражданите и бизнесът - гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

c