Петък, 24 март 2023

24.03.2023

Последвайте ни

Община Добричка увеличи членския си внос към Местната инициативна група

Община Добричка увеличи членския си внос си към Сдружение с нестопанска цел „МИГ Добричка” от 4 000 на 6 000 лева.

От докладна записка на изпълнителния директор на МИГ-а Надежда Василева става ясно, че предстои прием на проектни предложения по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водени от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Общото събрание на Сдружението е взело решение то да кандидатства и да реализира проект по под-мярката. За осигуряване на финансиране на дейностите, както и за оборотни средства, са направени постъпки пред Общинска банка за отпускане на банков кредит в размер на 100 000 лева. Нужен е допълнителен ресурс за обслужване на кредита, тъй като лихвите, дължимите към банката такси и комисиони са недопустим разход, а „МИГ Добричка” не осъществява стопанска дейност и не генерира приходи. Тези разходи ще се покриват за сметка на членския внос, чийто основен източник е Община Добричка, което налага и увеличаване на размера му.

Решението за увеличаване размера на членския внос за Община Добричка на 6 000 лева е взето от Общото събрание на Сдружението. Днес Общинският съвет даде съгласието си за това.

c