Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

Община Балчик - прозрачност и отчетност на административните услуги

В рамките на проекта на „Про Нюз Добрич“ ЕООД „Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“, финансиран от Фондация „Америка за България“, беше извършен анализ на административните услуги и влиянието върху бизнес средата в общинските администрации на територията на област Добрич в контекста на прозрачност и отчетност. Обхватът на проучването включваше оценка на текущото състояние на общините в областта в контекста на изследване на прозрачността на конкретната публична институция или институции,  процедурите и регулациите на общинско ниво и мерките свързани с   хипотези като възможни индикатори за злоупотреби, нарушения и корупционни практики.

За Община Балчик предприетите мерки в тази насока са:

В заключение, констатирано е добро ниво на нормативна обезпеченост от гледна точка на налични, действащи и актуални подзаконови актове, съответно вътрешни правила, процедури и заповеди, посредством които се регулира достъпа до информация, прозрачността в работата на институцията и предприемането на адекватни мерки за разкриване на корупционни практики и защита  и превенция на злоупотреби и измами. Липсва изрична уредба по отношение на относими обществени отношения – например мониторинг, управление и контрол на проекти, инвестиционни проекти и концесии, вътрешни правила за борба с корупцията и корупционния риск, и предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС.

Проектът “Гражданите и бизнесът – гарант за по-ефективно местно управление“ на „Про Нюз Добрич“ ЕООД се финансира от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“

c