Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Нуждаещи се от Добрич могат да подават заявления за топъл обяд до 14 октомври

Община град Добрич кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане „Топъл обяд“ и реализиране на дейности по цитираната програма.

Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Топлият обяд ще бъде раздаван на два пункта – разливна към Клуб на пенсионера „Отец Паисий“ с адрес гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ №82 и трапезария към Храм „Света Троица“ с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Иван Асен“ №2. Община град Добрич работи в насока за разкриване на още един или два пункта за раздаване на храна.

За да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, община идентифицира най-нуждаещите се лица.

В тази връзка Община град Добрич кани гражданите, попадащи в целевите групи, да кандидатстват със Заявления-декларации от 5 до 14 октомври в приемната на Домашен социален патронаж, която се намира на ул. „Независимост“ №7 /бивш партиен дом/ всеки работен ден от 10: 00 ч. до 16:00 ч.

При подаването на заявленията-декларации, кандидатите трябва да представят следните документи:

  1. Документ за самоличност - за справка;
  2. Ако в семейството има деца, родителите да представят акт за раждане на децата /за справка/;
  3. Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК;
  4. Безработните кандидати да представят регистрационен картон от Дирекция ”Бюро по труда”.

Телефони за допълнителна информация по проекта:

0884311434 от 10:00 ч. до 16:00 ч. или 058/601 686 от 08:00 до 16:30 ч.

c