Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

На 26.08 свикват консултации за СИК и къде ще се гласува с подвижна кутия в град Добрич

Във връзка с изискванията на чл. 90, 91, 92, 95, 96, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, Решение № 1281-НС от 16.08.2022г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) Ви уведомявам за предстоящите консултации за съставите на секционните избирателни комисии в Община град Добрич за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание на Република България. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Консултациите ще се проведат на 26.08.2022 г. (петък) в 10.00 часа в сградата на Община град Добрич, на ул. „България“ № 12, Бизнес зала на 1-ви етаж.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии представят:

 • а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  • - наименованието на партията или коалицията, която прави предложението
  • - имената и ЕГН на предложените лица
  • - длъжността в комисията, за която се предлагат
  • - образование, специалност
  • - телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице
 • б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията
 • в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
 • г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“

Информацията по буква „а“ и по буква „г“ следва да се представи на хартиен и електронен носител (CD или по е-поща на адрес dobrich@dobrich.bg).

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК, са подробно изложени в Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК.

Ред и условия за образуване секции за гласуване с подвижна избирателна кутия

Във връзка с условията и реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, такава секция се образува, ако в срок до 17.09.2022г. включително (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления, съответстващи на изискванията на ИК. В т. 3 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК се дава възможност консултациите за състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) да се проведат едновременно с консултациите за съставите на СИК.

c