Събота, 25 март 2023

25.03.2023

Последвайте ни

На 25 февруари гласуват бюджета на Община Тервел за 2021 година

Заседание на Общинския съвет на Тервел ще се проведе на 25 февруари, става ясно от сайта на местната администрация. Точка в дневния ред предвижда приемане на бюджета на Общината за настоящата година.

На вниманието на общинските съветници ще бъде предложение на кмета инж. Симеон Симеонов относно подпомагане заплащането на месечните такси за посещаване на детски градини и ясли. Предстои да бъде приета Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 година. Ще бъдат утвърдени маршрутите и списъкът на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно за настоящата година.

Очаква се съветниците да дадат съгласието си за внасяне на предложение до Министерството на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и сгради, публична общинска собственост.

На заседанието се очаква да бъдат разпределени средствата за капиталови разходи на Общината за 2021 г. В дневния ред е включено приемането на средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година.

c