Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

Мобилен общински офис за съвети в земеделието заработи в Каварна

Националната служба за съвети в земеделието стартира дейността на 28 мобилни общински офиса (МОО). Мобилните офиси се намират в общински центрове и ще обслужват 97 общини на територията на цялата страна.  Проектът се осъществява по Процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С разширяването на териториалния обхват на предоставяните съветнически услуги и повишаването на консултантския капацитет на НССЗ ще се осигури достъп на по-голям брой земеделски стопани до качествени консултантски услуги.  Посредством трансфера на научни знания и иновации в практиката ще се подобри капацитета на земеделските стопани, ще се повиши квалификацията и управленските умения на земеделските стопани, тяхната осведоменост и ще се подобри управлението на риска в техните стопанства.

Експертите от Мобилните общински офиси ще улеснят достъпа на земеделските стопани и други, заинтересовани лица в областта на земеделието  до съветнически услуги в малките и по-отдалечени от областния град населени места, като:

  • ще предоставят безплатни професионални съвети и специализирани консултации в областта на земеделието, пряко свързани с дейността на земеделските стопанства;
  • ще предоставят безплатна консултантска помощ на земеделските стопани, сдружения и други организации, свързани със земеделието;
  • ще организират и провеждат в различни населени места информационни събития по актуални теми;
  • ще извършват посещения на земеделски стопанства за разясняване на условията за кандидатстване по Тематичната подпрограма и по други мерки, финансирани чрез ЕЗФРСР;
  • ще организират и провеждат изнесени приемни в различни населени места.

В област Добрич мобилен офис е разкрит в Каварна. Той е с териториален обхват, който обхваща общините Каварна, Шабла и Балчик. Офисът е с адрес  Каварна, ул. „Добротица” № 11, телефон: 057/09 01 50.

c