Неделя, 04 юни 2023

04.06.2023

Последвайте ни

Министър Минеков търси спешно решение за една каса на входа на "Двореца" в Балчик

Министерството на културата кани Министерството на образованието и науката и СУ „Св. Климент Охридски“ да проведат заедно добронамерен и открит диалог, за да се достигне до общо разумно решение, което да може да се докладва на министър-председателя Стефан Янев

Във връзка с публикувана позиция на сайта на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“ по повод проведена пресконференция на министъра на културата, на която бе разговаряно относно проблеми, свързани с управлението и нормалния достъп в Държавния културен институт „Културен център „Двореца“ - Балчик,  Министерството на културата уточнява следното: 

Единствената правна рамка за взаимоотношенията между СУ „Св. Климент Охридски“ и Министерството на културата, във връзка с ползването на предоставените им имоти, е решение на Министерския съвет № 218 от 07.04.2011 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост на СУ „Св. Климент Охридски“, съгласно което Университетът се задължава да ,,осигурява достъп на Министерство на културата чрез Държавния културен институт ,,Културен център ,,Двореца“ – Балчик до намиращите се в поземления имот сгради, както и да инвестира всички приходи от предоставения за управление имот, включително от входните такси, в дейности по поддържане, опазване и развитие на имота“.

Разделянето и управлението на имота и сградите между две ведомства с различен предмет на дейност е довело до формирането на две отделни такси за входни билети.

Съгласно Устройствения си правилник (УП) Държавен културен институт „Културен център ,,Двореца“ е задължен да управлява, съхранява и опазва културните ценности, включително има задължения по поддръжката, консервацията и реставрацията на сградите и съоръженията. В чл. 11 от УП на ДКИ е посочено, че следва да „осигурява дни и часове за посещение на експонирани движими и недвижими културни ценности“, като „за индивидуално или групово посещение на експозиции се заплащат входни билети“. Посочените дейности в УП са съобразени с разпоредбите на чл. 187 от Закона за културното наследство.

Съгласно чл. 12, ал. 10 и чл. 70, т. 2 от Закона за културното наследство, собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности имат право да реализират приходи от входни билети, като същите се разходват за консервация, реставрация и други дейности, свързани с опазването на културното наследство. Такса билети на туристи и гости на комплекса се взима въз основа на опазването и представянето на груповата културна ценност от национално значение ,,Архитектурно – парков комплекс ,,Двореца“ гр. Балчик. Стойността на билетите за ДКИ ,,Двореца“ не са променяни от години, въпреки нарастващата инфлация, увеличението на ел. енергията, водата и многократното увеличение на минималната работна заплата.

Във връзка с гореизложеното е необходимо спешно да бъдат предприети мерки за постигане на писмено споразумение, което да регламентира взаимноизгодни условия и ред за съвместно/споделено стопанисване на имотите и движимите и недвижимите културни ценности, други активи – държавна собственост и растителни видове, отглеждани на територията на комплекса, както и финансовите взаимоотношения между страните, като се приеме единна входна такса, чрез която посетителите да заплащат еднократно за целия обект.

Министърът на културата проф. Велислав Минеков призовава за открит диалог между Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и СУ „Св. Климент Охридски", за да се достигне до общо разумно решение, което да може да се докладва на министър-председателя Стефан Янев.

Министерството на културата не желае да бъде подвеждана обществеността. Министър Минеков подчертава, че ръководният екип на Министерството на културата има добрата политическа воля въз основа на изложените факти и добронамерен и открит диалог да се намери общо рационално решение по един проблем с дългогодишна история.

c