Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Международен екип проучва дали в Добруджа може да се прави „климатоустойчиво“ земеделие

Сушата, промените в моделите на валежите, екстремните метеорологични явления засягат производителността на стопанствата, производството на храна и доходите на фермите. Необходими са спешни действия за осигуряване на устойчивост на земеделието, адаптирането му към въздействието на климатичните промени, както и за смекчаване на промените на климата. „Климатоустойчивото“ или „приспособимото към климатичните промени“ земеделие предлага възможност за постигане на съществени резултати в тази посока. Отговор на въпроса дали този подход е приложим в Добруджа търси международен екип от експерти в рамките на проект AGREEN „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“. Той е подкрепен от Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014–2020“ по договор BSB-1135. Инициатор на проекта е Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ), до което застават партньори от 5 други институции от Черноморския регион, сред които университети от Румъния и Турция, неправителствени организации от Гърция и Грузия, и 1 изследователски център от Армения.

AGREEN стартира преди 36 месеца – на 1 юни 2020 г. и приключва след броени дни. Основната му цел бе насочена към повишаване капацитета на предприемачите и специалистите за изграждане на трансгранични мрежи и трансфер на знания в областта на климатоустойчивото земеделие (КЗ) в региона на Черноморския басейн. Проектът не се фокусира само върху формулирането на предложения за подобряване работата на сектора от екологична гледна точка, а търси работещи решения за разширяване възможностите му за търговия и осигуряване на икономически резултати и социални ефекти. 

В рамките на проекта, бяха разработени различни по вид и характер материали и инструменти в полза на земеделските производители от Черноморския регион. 

Централно място в инициативата бе отредено на изследванията на климатоустойчиви модели на отглеждане на земеделски култури, адаптирани към околната среда, социалните и икономическите условия в Черноморския регион. Подобни изследвания се проведоха в 3 от страните – партньори (България, Турция и Грузия), при което в реални условия бяха проверени 6 метода за отглеждане на култури по приетия подход, които култури са подходящи за Черноморския регион като цяло, но особено за страните, в които се провежда изследването.

Експериментирано беше с ноу-тил технология (безоънна обработка), органично и синтропично земеделие, нови подходи на допълващо или прецизно напояване и др -  при 6 типични за региона на Черноморския басейн култури. Получените резултати и препоръки при прилагането на изпробваните техники и подходи са представени в доклади, които са на разположение, както на заинтересовани земеделски производители, така и на изследователски организации, които да продължат изследванията в тази посока.

Друга важна част от проекта бе посветена на серия от национални и международни събития, сред които форуми за повишаване на осведомеността (във всяка от 6-те страни-партньори), дискусионни семинари за обсъждане концепцията за регионален бранд на климатоустойчиви продукти, бизнес конференции за представяне на модели и практики в областта на КЗ, както и за обсъждане възможностите за използване на дигиталните инструменти в полза на земеделския сектор. Разработеният в рамките на проекта курс „Предприемачество за клиаматоустойчиво земеделие в Черноморския регион“ също беше пилотиран с група от международни участници от всички партньорски държави, които – на свой ред - разпространиха наученото, в рамките на редица семинари сред представителите на техните местни общности в 6-те страни.

Едно от последните събития е провелата се в гр. Добрич на 23 май 2023 заключителна конференция, на която бяха детайлно представени всички постижения на проекта пред над 30 участници в зала и широка онлайн аудитория. Подобни събития се проведоха и в партньорски държави, като последното от тях отбелязва и самият край на проекта, и ще се проведе на 31 май 2023 в Армения.

 

c