Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Кметовете и кметските наместници от община Крушари отчитат дейността си през 2021 година

Дейността си през 2021 година ще отчетат кметовете и кметските наместници от община Крушари. Това ще стане на заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 30 юни.

На сесията кметът Илхан Мюстеджеб ще предложи местният парламент да даде съгласие за предоставяне на временни безлихвени заеми за изпълнението на дейностите по два проекта - „Патронажна грижа + в община Крушари“, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и „Пролетници за сита зима”, който се финансира от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Съветниците ще се запознаят с информация за състоянието на административното обслужване в община Крушари.

В дневния ред на заседанието е включена и докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проект за ремонт на сградата на читалището в село Полковник Дяково по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 –2020 г.

c