Събота, 25 март 2023

25.03.2023

Последвайте ни

Изпратиха още трудови инспектори в морските курорти в област Добрич

От началото на август 2021 г. командировани от други области на страната инспектори по труда подсилиха екипите на трите дирекции „Инспекция по труда“ – Бургас, Варна и Добрич, на територията на които има морски курорти. Целта е с активизирането на летния сезон да се обезпечи засиленият контрол в сезонните обекти, за да се гарантира в по-пълна степен спазването на трудовото законодателство.  Акцент при тях, освен превенция на недекларирания труд и контрол по спазване на разпоредбите за разпределение на работното време и заплащането на труда, е още законосъобразното наемане на граждани на трети държави и на непълнолетни лица, както и осигуряването на здраве и безопасност при работа, включително дали са въведени противоепидемични мерки за превенция на разпространението на Covid-19.

Само за седмица в рамките на кампанията са извършени 241 бр. проверки с  4200 заети в проверените обекти. Случаите на работа без трудов договор са 22 бр. Двама граждани на трети държави са установени да работят без право на достъп до пазара на труда у нас. Само едно непълнолетно лице е работило без необходимото разрешение от Инспекцията по труда. Съставени са 46 бр. актове за установяване на административно нарушение.

Сред най-честите нарушения традиционно са свързаните с разпределението на работното време, с режима на междудневна и седмична почивка. Нарушенията от този вид, установени за седмица, са 86 бр. Инспекцията по труда напомня на работодателите, че имат ангажимент да държат в проверяваните обекти на разположение на контролните органи документи, свързани с разпределението на работното време, графиците за периода, за който е установено сумираното му отчитане и др. В рамките на настоящата кампания се установява също, че работодатели не заплащат с увеличение от минимум 1 лев на час положения нощен труд съгласно промяната, която е в сила от началото на 2021 г. Те продължават да го заплащат по ставката от преди изменение от 0.25 лв. на час. Нарушенията по заплащането на труда, установени през седмицата са 22 бр.

Планирано е кампанията да продължи до края на м. август. От началото на юни до края на юли трите дирекции на Агенцията – в Бургас, Варна и Добрич, проверяваха приоритетно обекти от сектор „Туризъм“ със собствени сили, като за периода са направени почти 600 проверки. Повече от половината са в о6ласт Бургас. Част от проверките са извършвани и в извънработното за администрацията време.

Ресторантьорството и хотелиерството са сред дейностите, в които Инспекцията по труда осъществява целогодишно засилен контрол, тъй като анализите показват, че са сред най-рисковите по отношение използване на недеклариран труд. За седемте месеца на 2021 г. в двете икономически дейности са извършени 2900 бр. проверки в 2590 бр. предприятия с 41 300 заети в тях. Установените нарушения при тези проверки са почти 13 900 бр. От тях свързаните с безопасността и здравето при работа са 6065 бр., а по осъществяване на трудовите правоотношения – 7780 бр. Случаите на работа без трудов договор са 263 бр. Нарушенията, свързани с разпоредбите за разпределението на работното време, почивките, отпуските и извънредния труд са почти 2000 бр., а по заплащането на труда – 1630 бр. Актовете за установяване на административно нарушение в двете икономически дейности са 658 бр.

През 2021 г. дадените разрешения за работа на непълнолетни лица са над 5400 бр., което е ръст с над 50% спрямо същия период на 2020 г. Ресторантьорството и хотелиерството са двете дейности, в които традиционно се наемат непълнолетните лица.  Случаите на работа на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда за периода са 35 бр.

Инспекцията по труда апелира, с цел упражняване на по-ефективен контрол, сигнали да се подават, докато лицата все още полагат труд. Следва да се има предвид също, че контролните органи не могат да задължат работодателя за изплати дължими суми, които са договорени устно.

c