Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Допълваща подкрепа ще получат деца и ученици на територията на община Тервел

През настоящата 2022/2023 учебна година продължава предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици на територията на Община Тервел от ресурсен учител и психолог. Годината започва с утвърдена група от 8 деца и ученици от населените места Тервел, Безмер, Зърнево и Коларци. Подадени са заявления от родители и предстои обследване и приемане на още 5 деца.

Тази година в ДГ 1 „Детелина“ и ДГ „Здравец“ гр. Тервел ще започне да функционират сензорни кабинети, чието оборудване е финансирано от националната програма на МОН „Хубаво е в детската градина“ с обща сума на проектите 10 000 лв. Така ще бъдат задоволени потребностите на децата със специални образователни потребности и подобряване на сензорната преработка, така нужна на децата с аутизъм, хиперактивност и езиково-говорно недоразвитие.

В началото на 2021/2022 учебна година за първи път в община Тервел бе назначен ресурсен учител и психолог в детските градини. Поради наличието на ресурсен учител в общината, той започна работа и с учениците от училищата, в които няма назначен подобен специалист. До този момент с тези ученици са работили учителите от РЦПППО – Добрич.

 Основните задачи при работата на ресурсният учител бяха планиране и подготовка на учебният процес. Това бе осъществено чрез разкриване и фокусиране върху силните страни на децата и учениците, и компенсиране на дефицитите чрез занимания, стимулиране, насърчаване и подкрепа в усвояването на учебният материал, чрез адаптиране на учебното съдържание при провеждане на педагогическите ситуации.

Вследствие на оказаната допълнителна и обща подкрепа са изградени умения и навици за работа. В резултат са стимулирани когнитивните процеси, вниманието и концентрацията по време на работа. Разширени са възприятията и представите за заобикалящата ги среда. Постигната е готовност за постъпване в 1 клас на 5 от децата в ДГ, и те пристъпиха за първи път прага на училищата в Тервел, Зърнево и Безмер. Едно дете е отложено от постъпване в първи клас, след подадено заявление от родител към РЦПППО гр. Добрич, а при друго, след трайно покриване на изискванията на държавните образователни стандарти, отпадна нуждата от предоставяне на допълнително подпомагане.

c