Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

До 10 февруари МИГ „Балчик – Ген. Тошево“ приема проекти за местно туристическо развитие

Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения по мярка  7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони.

Целта на процедурата е инвестиране в туристическа инфраструктура и в инфраструктура за отдих за публично ползване, стимулиране на местното развитие, на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони, развитие на основни местни услуги, насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони.

По тази мярка могат да бъдат създадени туристически информационни центрове, центрове за местно природно и културно наследство, за изкуство и занаяти с туристическа цел, туристически атракции.

Може да бъде изградена и туристическа инфраструктура - информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 10 февруари 2022 година.

c