Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Четирима кандидат-студенти и студенти ще подпомага Община Ген. Тошево

През следващата учебна 2022-2023 година Община Генерал Тошево ще подпомага финансово кандидат-студенти и студенти по общо три дефицитни за региони специалности, съобщават от местната администрация. Те ще получават стипендии, с които ще могат да покриват семестриалните си такси и част от разходите си за обучение.

Със заповед на кмета на Общината Валентин Димитров са определени броят на стипендиите и специалностите, по които трябва да се обучават кандидатите. За учебната 2022-2023 година се отпускат общо четири – една за „Медицински лаборант“, две – за „Медицинска сестра“, и една по специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. Определеният размер на стипендиите и за трите специалности е 500 лева. Сумата е на месечна база финансово подпомагане за целия срок на обучение (на годишна база средствата ще бъдат отпускани за 10 месеца – без юли и август).

Кандидатите трябва да отговарят на няколко условия. Необходимо е да имат постоянен адрес в едно от населените места на територията на община Генерал Тошево. Трябва да са записани в поне първата си академична година и да учат редовна или задочна форма на обучение във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация. Друго условие е да следват по специалности, по които Общината има нужда от изпълнителски и ръководни кадри с висше образование. В случай, че в момента на подаването на молбата-декларация за предоставяне на стипендия кандидатите са записани във втора или последваща година на обучение, общият успех от положените изпити през предшестващия семестър трябва да е не е по-малък от добър 4.00, а в случай че са новоприети студенти – успехът от дипломата за средно образование да е не по-малък от 4,00.

Кандидат-стипендиатните могат да подават документи от 1 юли до 31 август. Целта на тази инициатива е да се подпомогнат и стимулират младите хора в общината, както и да им се даде възможност да работят в Генерал Тошево и бъдат в полза на обществото.

c