Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Често срещани в Добруджа защитени птици бяха пуснати във водоем край Каварна

21 полудиви млади екземпляра от вида Червен ангъч (Tadorna ferruginea) бяха пуснати във водоем в границите на защитена зона за опазване на дивите птици „Белите скали“ на територията на община Каварна, съобщават от РИОСВ-Варна. Реинтродукцията бе извършена от експерти от РИОСВ-Варна и представители от Биологична Експериментална База Калимок при Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН). Дейността е в изпълнение на Програма за размножаване и реинтродукция в природата на редки и застрашени видове птици на ИБЕИ-БАН.

Целта е възстановяване на естествената популация на Червен ангъч. Пуснатите екземпляри са развъдените в база Калимок. Всяка от птиците е маркирана с два вида пръстени, в които е заложена информация за произхода и също така дава възможност за индивидуално разпознаване на екземпляра. На две са поставени и GPS предаватели за проследяване в реално време.

Засилената антропогенна дейност през последните десетилетия оказва отрицателно въздействие върху редица видове, в резултат на което числеността им значително намалява, посочват от РИОСВ-Варна. Много от тях се превръщат в редки или застрашени от изчезване. Действията по опазването им в природата не са достатъчни за възстановяване на тяхната първоначална численост, поради което се появява необходимостта от изкуствено размножаване за поддържане на дивите популации.

Видът Червен ангъч е включен в Червената книга на България, където се посочва, че е бил често срещан в Добруджа и по Черноморието. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие и редица международни конвенции (включен е в приложение II на Бернската конвенция, приложение II на Бонската конвенция, приложение I на Директивата на Европейската общност за защита на дивите птици).

c