Петък, 23 февруари 2024

23.02.2024

Последвайте ни

Бизнес комбинации, отчетени съгласно ESG отчетността, показва д-р Атанас Стоянов в най-новата си книга

Бизнес комбинации, отчетени съгласно ESG стандартите, разкрива д-р Атанас Стоянов, в своята книга "Бизнес комбинациите, отчетени съгласно новата корпоративна реалност – ESG отчетността". Книгата е излязла преди дни и е базирана на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Тя е първата електронна книга по темата в страната, каза за БТА авторът ѝ д-р Атанас Стоянов. ESG – това са показатели, които определят отношението на дружеството към околната среда, неговата социална отговорност и нивото на спазване на стандартите за корпоративно управление, обясни още той. 
Стоянов е доктор по икономика, а професионалният му път в сферата на счетоводството започва през 2018 година. Специализирал е ESG в Уортън, Университета на Пенсилвания, и притежава сертификати от Масачузетския технологичен институт, както и Оксфорд. Основава свое консултантско дружество, специализирано в извършването на комплексни услуги в сферата на ESG отчетността заедно със своя брат. "По време на докторантурата се занимавах с щателно разучаване на ESG тематиката, проблемите ѝ и всички въпроси, свързани с нейното имплементиране, предизвикателства, които тепърва се задават, и бъдещото ѝ развитие", разказа той. 
Стоянов посочи, че този вид отчетност, ще стане задължителен в България от финансовата 2024 година. Първоначално, това ще стане задължително за големите предприятия, които извършват дейност от обществен интерес и които към датите на балансите си надвишават средния брой от 500 служители през финансовата година, каза той. "Те ще бъдат първите задължени да представят своите доклади за ESG въздействие. Поетапно в рамките на фискалната 2026 година, ESG отчетността ще стане задължителна и за останалата част от големите предприятия, а също и за листваните средни или малки такива, чийто акции се търгуват на регулиран пазар, каза авторът на книгата. 
Налагането на подобни мерки се изисква, съгласно директива за докладване на корпоративна устойчивост, която е на ниво Европейски съюз и съответно, всички страни членки са задължени да я въведат в своето законодателство. 
ESG отчетността ще бъде едно голямо предизвикателство и несъмнено, за да се представят успешно с него, от фирмите ще се изисква да бъдат добре подготвени. Смятам, че тези, които действат проактивно и са ангажирани с това да започнат да изготвят и да публикуват такива отчети, ще се представят добре, каза Стоянов.
Самата книга съдържа 260 източника, a написването ѝ е отнело около три години, каза д-р Стоянов. "За първи път в България представих и мотива за сливане с/придобиване на дружества с високи ESG метрики. Този мотив провокира в мен идеята да обвържа бизнес комбинациите, заедно с ESG отчетността", допълни той. 
В структурно отношение книгата е изградена от три глави. Първата глава ни запознава с еволюционното развитие на бизнес комбинациите, в частност отделните вълни, през които то преминава. В нея се разглеждат и мотивите за осъществяване на сделките по сливания и придобивания, както и приложимата за страната правна и организационна рамка. 
Втора глава разглежда в детайли въпросите свързани с първоначално и последващо оценяване и оповестяване на бизнес комбинациите, базирани на Международни счетоводни стандарти. Тя помества и критичен анализ на представянето на бизнес комбинациите в дружествени финансови отчети, извършен по отношение на концепцията за справедлива стойност и неначисляването на разходи за амортизация на придобита търговска репутация, каза още Стоянов. Централно място в структурата заема предложението за включването на ESG метрики в оповестяванията в дружествените отчети в ролята им на нефинансови измерители на успеха на бизнес комбинациите, допълни той. 
 Във финалната трета глава от книгата, чрез актуален практически пример, отразяващ една от най-мащабните сделки на сливане, осъществена в банковия сектор на територията на страната към днешна дата, се доказва практическата приложимост на вече изведените във втора глава идеи за усъвършенстване и подобряване на съществуващите методи и подходи, касаещи счетоводните представяне на бизнес комбинациите, разказа авторът на книгата. 
Д-р Стоянов препоръча на ръководните органи на отделните предприятия да ревизират бизнес модела на дружеството и задълбочено да проучат, как и по какъв начин въглеродният отпечатък, генериран от управляваното от тях предприятие, може да бъде елиминиран. 
"Нека също така да започнат да измерват и респективно оповестяват емисиите на парникови газове от Обхват 1,2,3. Емисии от Обхват 1 са преките емисии, като например транспорт собственост на компанията, емисиите от обхват 2 са непреки емисии, като например закупена електрическа и топлинна енергия, а емисиите от обхват 3 включват други непреки емисии по веригата за създаване на стойност на организацията– емисии на доставчици, емисии от крайно потребление на продадени продукти. Също и да изготвят план за тяхното редуцирането на тези емисии,  който да послужи като основа за изготвяне на  план за преминаването към бизнес модел с нулев въглероден отпечатък.
"Последно, но не и по важност, съветвам ги да започнат да работят проактивно върху ESG отчетността, а не да чакат до последно задаващия се регулаторен натиск. В този ред на мисли няма как да не отчета реализираните устойчиви кампании в национален ефир този сезон от страна на "Мастършеф", "Йеттел", "Лидл" и "Кауфланд", за което ги поздравявам", каза Стоянов.
В заключение, ще напомня, че нямаме план "Б" за бъдещето на нашата планета, необходими са колективна осъзнатост и решителност. Нека добрите намерения не си останат просто такива, а да прераснат в конкретни и ефективни действия, призова още той. 

c