Водещи новини - дясно Добричка Общество

До 28 ноември собствениците на кладенци в община Добричка трябва да ги регистрират

До 28 ноември 2022 г. юридическите лица и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.) на територията на община Добричка, могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС.

Тази регистрация се отнася за кладенците в имоти разположени в границите на населените места и селищните образувания собственост на физически лица, водата от които се ползва за домакински цели, както и за водопой на животни, и за поливане в границите на собствения имот. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва:

–>  Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

–>  Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се предоставят до 28 ноември 2022 г. в офиса на Басейнова дирекция „Черноморски район“ град Варна за селата Батово, Прилеп, Одърци,Стожер и Дебрене и в Централния офис на БДДР в град Плевен – за всички останали населени места на територията на община Добричка, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
  • чрез Система за сигурно електронно връчване
  • Лично, в офисите на:
    • БД „Дунавски район“ на адрес: град Плевен, 5800, ул. „Чаталджа“ № 60 или
    • БД „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, 9000, ул. “Александър Дякович” № 33

Заявления могат да се подават и чрез съответния кмет на община, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Образци на заявленията за регистрация на кладенци за собствени потребности на физически лица (образец РГ2) и зарегистрация на водовземни съоръжения за стопански цели (образец РС1) са приложени към настоящото съобщение и са налични на официалните официалните интернет страници на БД Дунавски район и БД „Черноморски басейн“ .

източник: Пресслужба на Община Добричка
 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.