Водещи новини - дясно Общество

Извървяхме ли последната миля към устойчивата мобилност?

Как да обхванем в устойчива транспортна верига „последната миля“ от пътуването до туристическите дестинации и малките селища в курортните региони? Отговор на този жизнено важен въпрос за туризма, икономиката и околната среда даде проектът „ПОСЛЕДНАТА МИЛЯ“, който приключва на 30 септември 2022 г.  

„Последната миля“ е междурегионален проект, включващ 6 страни. Целта  на проекта е обмяна на политики и добри практики на участващите региони и интегрирането им в регионалната политика  за създаването на гъвкави транспортни услуги с внимание към последната отсечка  до крайната цел на пътуването.  За България целевият регион е област Варна, където се намират най-хубавите ни морски курорти. Проектът се финансира от  програма INTERREG EUROPE 2014-20.  Водещ партньор е  Австрийска Агенция по Околната Среда.  Проектът е основан на ефективното  сътрудничество на  7 партньори  от 6 европейски страни. Българският партньор е  Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ – национален координатор по градска мобилност (www.csdcs.org).

Общественият транспорт е предизвикателство в много области на страната поради редица фактори, които затрудняват изпълнението на редовните транспортни връзки. Това важи особено за туристическите дестинации, където пътникопотокът зависи от сезона. Въпреки обещанията за превоз на туристите „от врата до врата”, започвайки от жп гара или аерогара в големия град  до отдалечено райско кътче за почивка, много често пристигащите се сблъскват с липсата на транспортни връзки до финалната дестинация. Затова търсенето на адекватна транспортна схема, свързваща основните транспортни възли на обществения транспорт с отдалечените дестинации, посещавани от туристите, е от изключително значение както за  посетителите, така и за местното население. Целта е да се даде сигурност на  туристите в  последния етап  на пътуването и  да се намери алтернатива на превоза с частни автомобили.

В края на проекта си задаваме въпроса „Какво постигнахме с общите усилия на проектния екип, регионалните и местни власти и нашите европейски партньори?“. През изминалия период от началото на проекта през април 2016 г. до днес коренно се промени виждането на заинтересованите страни относно устойчивата мобилност. Промени се Стратегията за Северо-източен регион чрез включването в Плановете за изпълнение на редица мобилни мерки, много от които вече са успешно въведени по места. Със създаването на специални решения за гъвкави и устойчиви транспортни услуги, които са  енергийно-ефективни и с ограничени вредни емисии се увеличи привлекателността на дестинациите. Пример за това са електронната билетна система във Варна, оптимизираните автобусни маршрути, мрежата от зарядни станции за електромобили, възможността туристи и местни жители да получават транспортна информация чрез съвременни информационни средства /мобилни приложения, интернет-разписания, специални информационни стендове и др. /.  Тенденцията за дигитализация се оказа много полезна в условията на пандемия. Включването на мерки за дигитализация с цел максимално намаляване на личния контакт като информационни системи в реално време, системи за онлайн резервации, продажба на електронни билети и други видове платежни системи получиха положителна обратна връзка от крайните потребители и операторите на транспортни системи възнамеряват да ги запазят след края на пандемията.

В новата интегрирана Стратегия за развитие 2021-27, мeрки за устойчива мобилност са предвидени в две оси. В Ос 2 градската политика ще бъде насочена към развитието на устойчиви системи за градски транспорт, целящи да осигурят по-добър и по-устойчив градски транспорт, включително чрез ограничаване на автомобилния трафик в централните части на градовете. В Ос 3 се предвижда подобряване на транспортната свързаност и достъпност, повишаване на трансграничната мобилност; устойчива градска мобилност; интермодалност; развитие на електронния транспорт. От друга страна, дейностите по градско възстановяване и развитие, заложени в плановия период 2014-2020 г. в Регионалния план за развитие, трябва да продължат и да бъдат надграждани. Планирано е развитие на туризма чрез подобряване на туристическа инфраструктура и по-интензивно използване на културните ценности.  Ще се създаде интегриран туристически продукт за Североизточен регион, включващ Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Подкрепят се мерки, водещи до намаляване на сезонността в туристическия бизнес и се предлагат  туристически пакети с възможност за комбиниране на голф, подводна археология и яхтен туризъм, съчетани с посещения за запознаване с културни и природни ценности във вътрешността на региона.