Водещи новини - дясно Култура

Стрелби с лък в АЕМО „Старият Добрич“, представят е енциклопедия за Балканите

Регионален исторически музей – Добрич е партньор по Проект LABеdia и Лаборатория за изследване на Късната античност на Балканите.

В рамките на проекта днес в Добрич ще се състои представяне на LABEDIA – енциклопедия на късната античност на Балканите.

От 11.00 до 12.00 ч. в Архитектурно-етнографски музей на открито “Стария Добрич” се провежда стрелба с лък и демонстрация на бой с меч на открито на участниците в семинара „Военно дело и въоръжение презАнтичността и Средновековието“

От 14.00 ч. до 17.00 ч. отново там ще бъде представен проектът LABedia: енциклопедия на Късната античност на Балканите. Б. Павлов ще направи Сравнителен анализ на реалиите от мадарския скален релеф и съкровището от Малая Перещепина.

Мечът в европейската фехтователна традиция през XII – XV век, Византийската кавалерия между Преслав и Дръстър и “Anonymi Bavari Breve Chronicon” и българо-унгарските отношения в края на Средновековието, са другите теми, които ще бъдат обсъждани днес.

LABedia (Late Antique Balkans encyclopedia) е енциклопедия за историята на Балканите в периода на Късната античност. Тематичният и хронологичен обхват включва статии, представящи политическите, религиозните, социалните и културните процеси, които протичат в Югоизточна Европа от II до VII в. За тригодишния период на проекта сме планирали публикуването на 100 статии на български и английски език. Достъпът до статиите в on-line енциклопедията LABedia е свободен. Публикуваните изследвания отговарят на основните изисквания за научна публикация и мога да бъдат използвани както от академичните среди, така и от преподаватели, представители на държавните и общински институции, работещи в областта на културно-историческото наследство, от служители в туристическия бизнес и др.

Енциклопедията е издание на Иститута за балканистиска с Център по тракология при Българската академия на науките и подобно на останалите негови публикации отговаря на всички изисквания за научно издание с високо научно качество – има редакционна колегия от утвърдени учени, наличие на ясна научна политика по отношение на публикуваните материали, строго установен процес на приемане, оценка и публикуване на предложените за издаване научни материали. Предвид характера на изданието е направено ясно разграничение между различните видове материали. Статиите са обособени в три основни групи: основни – представят нова научна теза, непубликуван изворов или археологически материал, имат обобщаващ характер по важен за периода проблем; допълващи статии – представят нов материал към вече публикувана статия; индекси – статии, които представят основна информация за термини, използвани в публикувана вече статия, в тях се съдържат и препратки към споменавания на термините в статии в LABedia и към други бази с данни.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.