Без категория

Условия за отразяване на предизборна кампания за изборите за 48-мо Народно събрание, насрочени на 02.10.2022 г.

ЗАПОВЕД

№ 6/18.08.2022 г.

гр. Добрич

Във връзка с провеждането на предизборна кампания за изборите за народни представители в 48-ото Народно събрание на Република България, насрочени на 2 октомври  2022 г. „Про Нюз Добрич“ ЕООД, гр. Добрич с адрес на управление гр. Добрич, ул. „Независимост“ №2А, ет. 2, офис 202, Булстат 204800657, в качеството си на издател на информационния сайт Про Нюз Добрич /pronewsdobrich.bg/., в изпълнение на чл.187 от Изборния кодекс,

ОБЯВЯВА:

І. ЦЕНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ на агитационни материали на регистрираните за участие в парламентарни избори 2 октомври 2022 г. партии, коалиции от партии и инициативни комитети по време на предизборна кампания

  • Банерна реклама:

Начална страница:

Позиция А – цена 1 000 лева/месец, ТОП банер размер 729х90 рх, визуализация 100% на заглавна и всички страници с категории и новини

Позиция B – цена 800 лева/месец, размер 300х280 рх, визуализация 100%

Позиция C – цена 600лева/месец, размер 300х280 рх, визуализация 100%

Страница “Новини”:

Позиция D 800 лева/месец, 300х280 рх, визуализация 100%

Позиция E 700 лева/месец, 300х280 рх, визуализация 100%

Позиция F 600 лева/месец, 300х280 рх, визуализация 100%

Позиция G 500 лева/месец, 300х280 рх, визуализация 100%

  • Платени публикации – интервюта, новини и репортажи, изготвени от Възложителя – 250 лева.
  • Платени публикации, репортажи – изготвени от екип на Про Нюз Добрич  – 350 лева
  1. ПАКЕТНИ ЦЕНИ– ПУБЛИКАЦИИ:
  2. Вариант 1.1: 10 бр. Публикации от Възложителя, 2 000 лв. 
  3. Вариант 1.2: 20 бр. Публикации от Възложителя, 4 000 лв. 
  4. Вариант 1.3: 30бр. Публикации от Възложителя, 6 000 лв. 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ- ПУБЛИКАЦИИ + БАНЕР:

  • Вариант 2.1: 6 бр. публикации /изготвени от Възложителя/, 1 бр. репортаж /изготвен от екип на Про Нюз Добрич/ и банер на позиция G на страница „Новини“ – 1 800 лв.
  • Вариант 2.2. 20 бр. публикации /изготвени от Възложителя/, 5 репортажа /изготвен от екип на Про Нюз Добрич/ и банер на позиция F на страница „Новини“ – 5 000 лева
  • Вариант 2.3. 30 бр. публикации /изготвени от Възложителя/, 5 репортажа /изготвен от екип на Про Нюз Добрич/ и банер на позиция Е на страница „Новини“ – 7 000 лева

Изработка на банер  – 150 лв.

Забележка: Цените са без ДДС!

УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ:

Общи

Всички публикации се поместват съгласно изискванията на Конституцията на Република България, Изборния кодекс, Закона за политическите партии. Всички обявления, инициирани и предоставени от политически партии и коалиции, се заплащат предварително според избраната площ по утвърдени цени за съответната страница. Информациите се поместват задължително на български език, с надпис платено съобщение, подател, обособено поле с надпис “купуването и продаването на гласове е престъпление”, който заема не по-малко от 10% от площта на материала. Текстовете не трябва да уронват авторитета на институции и граждани, да не нарушават добрите нрави, да не съдържат обидни думи и фрази и друга непочтена и заблуждаваща информация, за която може да бъде потърсена съдебна отговорност.

Не се публикуват анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

Съдържание на текстовете

Текстовете на предизборната информация не трябва да противоречат на добрите нрави, да не накърняват името на останалите кандидати в предизборната кампания, да не съдържат заблуждаващо избирателите съдържание, обидни и накърняващи личността думи и фрази. При опит за заблуждаване на читателската аудитория и недоказани твърдения, издателят си запазва правото да не публикува поискано платено съобщение след съгласуване с юрист. За текста на публикуваните информации отговорност носят техните податели. При неверни данни всички потърпевши страни получават право на безплатно опровержение на същото място, до обема на материала, на който отговаря.

При публикуване на материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, редакцията се задължава не забавно след получаването на отговор да го публикуват. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар. Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.  Същото се прилага и когато от публикувания материал са засегнати държавни или местни органи.

Място, обем, заплащане

         Мястото и обема на банерите за политическа реклама зависи от заявеното от Възложителя /политическа партия, коалиция от партии или инициативни комитети/ и от реда на заявяване. Стойността се заплаща предварително от Възложителя, съгласно изготвен договор. Копие от платежния документ, договор и публикуваната информация се съхранява в редакцията на “Про Нюз Добрич”, за да послужи при поискване от компетентните органи. В срок до три дни от подписването на договора, редакцията се задължава да обяви на интернет страницата си (https://pronewsdobrich.bg) пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети. Плащанията, свързани с предизборната кампания, се извършват по банков път от Възложителя по банкова сметка:

Алианцбанк АД, клон гр. Добрич,

BG90 BUIN 9561 1000 5858 02

BIC  BUINBGSF

Други

Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод изборите, извършено чрез медийна услуга, трябва да съдържа информация за възложителя, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му. Информацията се представя пълно и ясно в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала. Това се прилага в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.

В предизборната кампания се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участие на кандидати и представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в търговски реклами.

Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на един или друг участник в изборите.

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Станислава Кръстева

Управител, Про Нюз Добрич

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.